• Tredje og siste steg i planleggingen av en stor veiutbygging.
  • En detaljering av det som er vedtatt i kommunedelplanen.
  • Statens vegvesen utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne i den berørte kommunen som til slutt vedtar planen.

Hva inneholder reguleringsplanen?

En reguleringsplan omhandler veiens utforming i detalj:

  • Hvilket areal Statens vegvesen trenger til den framtidige veien og hvordan arealene inntil veien er tenkt brukt.
  • Utforming av vei med kryss, støytiltak, adkomster til enkelteiendommer, miljøtiltak, vilttiltak, eventuelle gang- og sykkelveier eller andre tiltak på eller langs lokalveier, områder for deponi og rigg samt prinsipper for vannavrenning.

Hva kan det gis innspill på?

  • I prinsippet ønskes innspill på alt som har betydning for utforming av veianlegget. Relevante innspill kan være plassering av veien, lokale adkomstforhold, støytiltak, krysningsmuligheter, vannavrenning og stikkrenner, forholdet til brønner og lignende.

Hvem kan gi innspill?

  • Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte.

Når og hvordan ønsker Statens vegvesen innspill?

  • Innspill ønskes ved varsel om oppstart av reguleringsplanen, og i avslutningsfasen når reguleringsplanen legges ut til offentlig høring.
  • Varsel om planoppstart, høringsperiode og frist for innspill samt åpne møter blir annonsert i lokalpressen og på vegvesen.no. Berørte grunneiere blir også informert gjennom brev.
  • Innspillene bør være skriftlige, men på de åpne møtene er det mulig å gi muntlige innspill.

Plan- og bygningsloven

Graf som viser at muligheten for påvirkning blir mindre desto lenger ut i planprosessen man er kommet. Illustrasjon.
Muligheten for påvirkning blir mindre desto lenger ut i planprosessen man er kommet. Foto: Statens vegvesen

Planleggingsprosessen