Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

 • Første steg i planleggingen av en stor veiutbygging.
 • Statens vegvesen utarbeider forslag til planprogram, men det er politikerne i de berørte kommunene som til slutt fastsetter programmet.
 • Et fastsatt planprogram gir føringer for senere planfaser.

Hva inneholder et planprogram?

 • Formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet.
 • Hvilke traséalternativer som skal utredes i de neste planfasene.
 • Hvilke konsekvenstemaer som må utredes i senere planfaser og hvordan de skal utredes.
 • Hvordan informasjon og medvirkning i senere planfaser skal gjennomføres.

Hva kan det gis innspill på?

 • Hvilke alternativer og temaer som skal utredes i de neste planfasene.
 • Hvordan informasjon og medvirkning bør gjennomføres i senere planfaser.

Hvem kan gi innspill?

 • Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte.

Når og hvordan ønsker Statens vegvesen innspill?

 • Når planprogrammet legges ut til offentlig høring. Dette skjer normalt når oppstart av planarbeidet blir varslet.
 • Høringsperiode og frist for innspill samt åpne møter blir annonsert i lokalpressen og på vegvesen.no.
 • Innspillene bør være skriftlige, men på de åpne møtene er det mulig å gi muntlige innspill.

Plan- og bygningsloven

Graf som viser at muligheten for påvirkning blir mindre desto lenger ut i planprosessen man er kommet. Illustrasjon.
Muligheten for påvirkning blir mindre desto lenger ut i planprosessen man er kommet. Foto: Statens vegvesen