For å øke trafikksikkerheten skal arealet for gående og syklende skilles på strekningen mellom Åkersvikavegen og Ringgata. Gang- og sykkelvegen oppgraderes til sykkelveg med fortau. Permanent løsning skal bli mer attraktiv og trafikksikker for sykling hele året. Tiltaket inngår i handlingsprogrammet for riksveger 2018–2021(23).

Hamar er en sykkelby, noe som betyr at kommunen ønsker å gjøre det enklere å komme inn og ut av sentrum med sykkel hele året. Tiltaket inngår i hovedsykkelvegnettet i Hamar. Den inngår også i det regionale sykkelvegnettet og er skoleveg for den videregående skolen.

Strekningen er en forlengelse av sykkelveg med fortau som er bygget mellom Midtstranda og Åkersvikavegen. Prosjektet skal bidra til endret transportmiddelfordeling ved å legge til rette for at flere skal gå og sykle i Hamar. 

Vei:
Rv. 25
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hamar
Fylker:
Innlandet
Lengde:
800 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Oppstart:
Sommer 2023

Rv. 25 Vangsvegen mellom Ringgata og Åkersvikvegen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Espen Sletten Orten

Planleggingsleder
Telefon:
24 05 84 77
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre