Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen ber om innspill til detaljreguleringsplan for ny sykkelveg med fortau langs rv. 25 Vangsvegen-Ringgata-Åkersvikvegen i Hamar kommune.

Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Hamar kommune og hensikten med planen er å øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten for de som går og sykler.

Planen omfatter deler av rv. 25 Vangsvegen mellom Ringgata og Åkersvikvegen. Det legges opp til en løsning med et eget areal for syklister som er adskilt fra fotgjengerne.

Det er ventet at antall syklister langs rv. 25 kommer til å øke betraktelig de neste årene, og Statens vegvesen må derfor legge til rette for økt trafikk på sykkelvegnettet. Denne sykkelruta betjener deler av pendlertrafikken østfra og inn til byen, og løsningen som foreslås er en videreføring av anlegget som Nye veier har bygget igjennom Midtstranda.

Aktuelt regelverk

Planarbeidet er gjennomført i tråd med plan- og bygningslovens § 3-7 og § 12-10.

Forslag til detaljregulering og frist for innspill

Merknader til planen sendes på epost til eller Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen 12. juni 2023. Merk  oversendinga 21/16780.

Ta kontakt

Spørsmål kan rettes til planleggingsleder Espen Sletten Orten i Statens vegvesen, tlf. 240 58 477 eller epost

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet