I forslag til reguleringsplan ønsker Statens vegvesen å bytte ut dagens bru og utbedre vegene inntil Nestby bru.

Statens vegvesen legger ut forslag til reguleringsplan for riksveg 3 Nesteby bru i Alvdal kommune til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §12.10. 

Reguleringsplanen behandles etter § 3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legg reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens kommunen sluttbehandler og vedtar planen.

Alle plandokumentene er tilgjengelige på vegvese.no

Formålet med planen

Brua er en del av rv. 3 og går over Rørosbanen like ved Alvdal skurlag, ca. 1,5 km sør for Alvdal sentrum. Målet med tiltaket er å skifte ut brua.

Statens vegvesen ønsker å skifte ut brua for å opprettholde fremkommelighet og driftsstabilitet. Vi ønsker også å utvikle bruløsningen slik at vegbredden på brua tilfredsstiller dagens krav.

Jernbaneinteressene krever større fri høyde under brua enn det er i dag. Utskiftet bru vil derfor bli større, og den er planlagt med samme utforming som Steibrua ved Alvdal sentrum.

Inntilliggende veg er planlagt etter dagens krav til ny veg. Planen tar også sikte på å løse noen overvannsutfordringer i området. I byggeperioden er det behov for riggområde, midlertidig veg og midlertidig bru ved dagens bru. Dette krever erverv eller midlertidig bruk av naboers grunn.

Ta gjerne kontakt med oss

Det blir ikke lagt opp til åpen kontordag eller fysiske møter i forbindelse med høringen. Har du spørsmål til planforslaget, ta kontakt med Asgeir Skymoen på telefon 90873317 eller

Merknader og innspill

Merknader til planen sendes skriftlig innen 3. november 2023 til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller

Merk innspillet med: «21/168103 - Reguleringsplan - Rv. 3 Nesteby bru - Alvdal kommune».

Aktuelt for fylke(r): Innlandet