Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I dag ble det signert kontrakt mellom TT Anlegg AS som utførende entreprenør og Statens vegvesen som byggherre for utbedring av rv.41 Timenes-Hamresanden.

All nødvendig prosjektering for vegutbedringen skal utføres av entreprenøren siden kontrakten er en totalentreprise. 

Janicke Nicolaisen, byggeleder i Statens vegvesen, er veldig glad for at denne vegen nå kan begynne å utbedres til stor nytte og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter. 

- Vi ser frem til et godt samarbeid med entreprenør og skal gjøre alt vi kan for å skape minst mulig ulemper for naboene til anleggsplassen samt alle trafikantene i området under byggeperioden, forsikrer Nicolaisen. 

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik signerte kontrakten for Statens vegvesen og markedssjef Eirik Spilling for TT Anlegg AS. Jan Helge Egeland i Statens vegvesen er prosjektleder. 

Dette er noen av arbeidene som skal bli utført ifølge kontrakten: 

  • Avkjøringsfelt på E18 østgående forlenges med omtrent 250 meter slik at kødannelse på E18 unngås, dette innebærer også forlengelse av gang- og sykkel kulvert under E18 og ny busslomme 
  • Kapasitet mellom de to rundkjøringene ved Timenes økes med et ekstra kjørefelt 
  • Rv. 41 fra Timeneskrysset til rundkjøring ved Lauvåsen skal bygges etter H2 vegstandard, dvs. tofelts-veg med midtdeler og midtrekkverk, bredde 12-12,5 meter 
  • Ny gang- og sykkelveg (3,5 meter bred) fra Lauvåsen til Timeneskrysset.  
  • De to rundkjøringene i Timenes-området skal utvides og flyttes noe på grunn av geometrien til vegen. Omkringliggende veger og øvrig infrastruktur (skilt, elektro, overvann, beplanting, m.m.) tilpasses til de utvidede og flyttede rundkjøringene 
  • Ny gang- og sykkelveg fra rundkjøring ved Lauvåsen til eksisterende gang- og sykkelveg ved Hamresanden, også denne skal være 3,5 meter bred 
  • Deler av eksisterende veg ved Hamresanden skal flyttes mot sjøen for å få plass til gang og sykkelvegen på innsiden av vegen 

Trafikken på E18 skal gå som i dag, med to kjørefelt i hver retning, i hele byggefasen. Busstoppet på E18 og tilhørende GS-veinett skal også være i drift i hele anleggsfasen.  

Rv.41 skal være i drift gjennom hele anleggsperioden og alle nødvendige trafikkomlegginger for å oppnå dette inngår i kontrakten. 

Gang og sykkelvegen skal etableres i et område som er preget av myr, sump og kvikkleire. Topdalsveien skal holdes åpen for trafikk i hele anleggsfasen, dersom det stenges ett kjørefelt i en periode, skal anleggsarbeid intensiveres på dag og kveldstid slik at stengetiden holdes så kort som mulig.  

Signering rv.41
Signeringen fant sted på Statens vegvesens prosjektkontor Baneheia i Kristiansand fredag 12.august kl. 12. Fra venstre: Ragnar Hellerslien, prosjekteringsleder; Janicke Nicolaisen, byggeleder; Jan Helge Egeland, prosjektleder, alle i Statens vegvesen. Via Teams også fra Statens vegvesen: Svein Røed, prosjekteier; Linda Kjellin Karlsen, byggherrestøtte og Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør. For TT Anlegg AS: Eirik Spilling, markedssjef; Jan Mydland, prosjektleder; Kristen Homme, prosjektleder og Teis Inge Risnes, kalkulasjon. Foto: Samir Kolukcija/Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder