Arbeidet i oktober har gått som planlagt. I november blir det blant annet en god del asfalteringsarbeid og trafikkomlegginger.

Sør for Timeneskrysset holder vi på med arbeid rundt forlenget gangkulvert. Her holder vi på å bygge natursteinsmur, samtidig som det gjenstår noe betongarbeid. Vi planlegger å åpne ny avkjøringsrampe for trafikk før jul.

På nordsiden av E18 holder vi på med å bygge ny rundkjøring, samt utvide inn- og utkjøringene i forbindelse med rundkjøringen. Fra begynnelsen av uke 44 til begynnelsen av uke 45 kommer Lauvåsen hovedvei til å være enveiskjørt grunnet veiarbeidet, som betyr at trafikk fra Lauvåsen industriområde må kjøre om E18 for å komme til Timeneskrysset.

I uke 45 asfalterer vi de første 380 meterne av rv. 41, og mot slutten av uka kommer trafikken til å bli satt på her. I samme uke kommer det også til å bli asfalteringer i rundkjøringen på nordsiden av E18.

I slutten av oktober/begynnelsen av november vil avkjøringsrampe retning øst inn til Timeneskrysset bli kortet ned grunnet ferdigstillelse av kulvert, i denne sammenheng vil det bli skiltet til 50 km/t fartsgrense på stedet.

Mellom Lauvåsen og Hamresanden har vi fylt en del stein langs eksisterende rv. 41. Dette vil være et fundament for gang- og sykkelveien som skal bygges parallelt med dagens vei, og dette arbeidet vil pågå gjennom store deler av vinteren.

På Hamresanden holder vi hovedsakelig på med overvannsgrøft og kabelgrøfter i ny gang- og sykkelvei. I uke 45 vil de første 150 meter bli asfaltert, slik at i uke 46 vil det være mulig å benytte denne veien for gående og syklende.

Trafikkomlegginger

Trafikken fra Timeneskrysset vil bli ledet inn på deler av ny rv. 41 mot slutten av uke 45.

Gang- og sykkeltrafikken på Hamresanden vil kunne benytte deler av ny gang- og sykkelvei i uke 46, og midlertidig vei på parkeringsplassen på Hamresanden vil bli tatt ut av bruk.

Støyende arbeider

Det må regnes med noe støy fra borerigg mellom E18 og Lauvåsen. I denne forbindelse vil det også jevnlig utføres sprengningsarbeid som støyer akkurat når det skytes, samt massetransporten dette medfører.

I uke 45 vil det bli en del asfaltering, i hovedsak i nærheten av Timeneskrysset, dette vil kunne medføre noe støy.

Nattarbeider

I forbindelse med asfalteringer og omlegging av trafikk i uke 45 vil det kunne bli noe behov for nattarbeid.  

timenes
I uke 45 vil det bli en del asfaltering, i hovedsak i nærheten av Timeneskrysset, dette vil kunne medføre noe støy. Foto: Trine Foss Salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder