Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene i mars har gått etter planen, og i april venter flere nye oppgaver. Les mer om det i denne statusoppdateringen.

I mars fortsatte arbeidet på sørsiden av E18, dette bestod for det meste av å bygge ny avkjøringsrampe samt gang- og sykkelveg med tilhørende overvannsystem og grøfter for kabel og trekkerør. Det bygges også ny busslomme. I tillegg har vi lagt rør gjennom Barstølveien i uke 13.

dronefoto e18
I mars fortsatte arbeidet på sørsiden av E18, dette bestod for det meste av å bygge ny avkjøringsrampe samt gang- og sykkelveg med tilhørende overvannsystem og grøfter for kabel og trekkerør. Foto: Trine Foss Salvesen/Statens vegvesen

På nordsiden venter vi fortsatt på tillatelse til å forlenge røret på sørsiden av rundkjøring. På nordsiden er løsningen godkjent og røret er forlenget med 5 meter.

Langs rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen har vi begynt å grave fjellet rent og begynt å bore for ny gang- og sykkelveg samt flytting av rv. 41 mot vest.

På Hamresanden har vi begynt å bygge rv. 41 og busslomme. Også her skal rv. 41 flyttes mot vest, dette for å lage plass til ny gang- og sykkelveg på innsiden mot fjellet. Frem til gang- og sykkelveg er ferdig vil myke trafikanter bli ledet om via parkeringsplassen i området.

Trafikkomlegginger

Det vil fortsatt være endret kjøremønster for gående og syklende mellom kulvert under E18 og Barstølveien, dette grunnet arbeid med sikring av fjellet, samt etablering av ny gang- og sykkelvei.

Busslomme retning sør på Hamresanden vil bli flyttet omtrent 100 meter mot nord (mot Kjevik) for å bygge nye busslommer der dagens leskur står.

Timenesveien mellom Timeneskrysset og Lauvåsen vil bli stengt permanent for motorisert ferdsel, i tråd med reguleringsplan. Vegen vil være åpen til og med påsken, men blir stengt i påfølgende uke. Vegen vil fortsatt være åpen for gående og syklende, men vil bli noe flyttet på i forhold til eksisterende veg for å bedre sikkerheten for myke trafikanter mens anleggsarbeidet pågår.

Timenesveien mellom Timeneskrysset og Lauvåsen vil bli stengt permanent for motorisert ferdsel, i tråd med reguleringsplan. Illustrasjon: TT Anlegg AS/Statens vegvesen

Støyende arbeider

Det må regnes med noe støy fra borerigg mellom E18 og Lauvåsen, i tillegg til at det kan bli oppstart av boring på Hamresanden mot slutten av april måned. Det vil også bli noe støy i forbindelse med sprengning langs rv. 41, dette vil også medføre behov for periodevise korte stans av trafikken i gjeldende område.

Nattarbeider

Det er ikke planlagt støyende nattarbeider i april.