I løpet av de neste to månedene vil rundkjøringer på begge sider av E18 bli ferdigstilt med siste finpuss og siste lag med asfalt.

Mellom Timeneskrysset og Lauvåsen vil  rv. 41 bli asfaltert og lagt om første uka etter påske, og den vil da gå omtrent som permanent. Etter påske vil vi fortsatt ha igjen litt grovarbeid nærmest rundkjøring på Lauvåsen, men også her vil rv. 41 bli asfaltert i løpet av april. Etter disse asfalteringene gjenstår det fortsatt noen uker med finpuss og ferdigstillelse.

Mellom Lauvåsen og Hamresanden holder vi på å kalkpele for ny gang- og sykkelveg på deler av strekket. Dette arbeidet vil pågå godt ut i april. De første 400 meter med gangsti lengst sør mellom Lauvåsen og Hamresanden planlegges asfaltert i april. Resterende strekk hvor det i dag kalkpeles vil bli fullført på et senere tidspunkt. Busslomme nordover ved Lauvåsen vil i løpet av april bli utbedret.

På Hamresanden er gang- og sykkelveg asfaltert, og det gjenstår her bare finpuss og et siste lag med asfalt.  

Trafikkomlegginger

Vi planlegger omlegging av det midterste strekket mellom Timeneskrysset og Lauvåsen i slutten av uke 14.

Strekket nærmest Lauvåsen på rv. 41 vi bli lagt om mot slutten av april.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt noen spesielt støyende arbeider i april.

Nattarbeider

I uke 14 og 15 vil det bli nattarbeid i forbindelse med fresing og asfaltering på begge sider av Timeneskrysset.

I løpet av de neste to månedene vil rundkjøringer på begge sider av E18 bli ferdigstilt med siste finpuss og siste lag med asfalt.
I løpet av de neste to månedene vil rundkjøringer på begge sider av E18 bli ferdigstilt med siste finpuss og siste lag med asfalt. Foto: Trine Foss Salvesen/Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder