I begynnelsen av mai begynner vi å bore på vestsiden av rv. 41 på Hamresanden for å få plass til både bredere riksveg og ny gang- og sykkelveg.

I april har vi holdt på med mye av det samme som vi gjorde i mars. Avkjøringsrampe og busslomme i Timeneskrysset begynner å ta form. Rampe vil ikke bli helt ferdig og tatt i bruk i sin helhet med det første da forlengelse av undergang under E18 ikke har startet ennå. Ellers jobber vi også med å legge overvann- og trekkerør i den nye gang- og sykkelvegen på sørsiden av krysset.

rv41
Avkjøringsrampe og busslomme i Timeneskrysset begynner å ta form. Foto: Trine Foss Salvesen/Statens vegvesen

Langs rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen er vi godt i gang med å sprenge bort fjell som står i veien for ny veglinje. Her skal vegen flyttes en del mot vest, og høyspentmast på toppen av fjellknausen må dermed flyttes. Dette arbeidet kommer vi til å holde på med godt ut i mai måned også.

På Hamresanden holder vi på å bygge opp vegen som skal skyves mot vest. Vi forlenger også stikkrenne under rv. 41 mot sør. I begynnelsen av mai vil vi begynne å bore på vestsiden av vegen for å få plass til både bredere riksveg og ny gang- og sykkelveg.

Trafikkomlegginger

Det vil bli noen mindre endringer på gang- og sykkeltrafikken på sørsiden av Timeneskrysset, dette er fordi overvann og kabelgrøfter blir liggende midt i gang- og sykkelvegen, og perioder med små trafikkomlegginger på gang og sykkel er derfor nødvendig.

Som meldt i forrige måneds nyhetsbrev har Timenesveien blitt stengt for motorisert ferdsel, men det er asfaltert en sti for gående og syklende. Dette er for at myke trafikanter skal kunne passere arbeidsområdet mens det arbeides med vann- og avløpsnettet, samtidig som gang- og sykkelvegen blir forskjøvet mot vest.

Støyende arbeider

Det må regnes med noe støy fra borerigg mellom E18 og Lauvåsen, samt boring på Hamresanden. I denne forbindelse vil det også jevnlig utføres sprengningsarbeid som kan medføre en del støy.

rv41
Natt til onsdag i uke 18 vil det pågå arbeid innenfor grønt område. Vil innebære støy fra gravemaskin som fjerner jord og stein. Arbeidet skal pågå til det er ferdigstilt, muligens hele natta. Vi beklager eventuelle ulemper i forbindelse med dette. Foto: Trine Foss Salvesen/Statens vegvesen

Nattarbeider

Ved sprengning på Hamresanden vil det være fare for at noe steinsprut havner i vegbanen. Det er derfor nødvendig å utføre sprengingen på nattestid når trafikkmengden er mindre. Dette vil bli utført i tidsrommet kl. 19.00 - 06.00, og det kan også medføre noe støy fra gravemaskiner og selve sprengningen.

Aktuelt for fylke(r): Agder