I Timeneskrysset begynner rundkjøring på sørsiden å ta form, og vil være ferdig om et par uker, etter det mangler det bare et siste lag med asfalt.

Gangkulvert under E18 er ferdig støpt, men mangler diverse påstøp før vi kan bygge avkjøringsrampe helt ferdig. Vi planlegger å åpne denne for trafikk før jul.

Under E18 nærmer vi oss ferdige med å utvide til tre felt, og er i tillegg ferdige med å dandere jordvoller på begge sider av rundkjøring. På nordsiden av E18 har vi holdt på med forlengelse av stikkrenne under rundkjøring. I slutten av september er vi ferdige med denne forlengelsen, og kan begynne på utvidelsen av rundkjøringen. Det vil pågå arbeid med Lauvåsen hovedvei og av- og påkjøringsrampe i tillegg til rundkjøringen.

På rv. 41 nærmest E18 har vi holdt på med sikring av fjellskjæringen. Vi er også godt i gang med overvannsgrøft og oppbygging av ny rv. 41. Midt mellom E18 og Lauvåsen fikk vi tidlig i september inn 6000 kubikkmeter glasopor fra Finland. Dette er et lett alternativ til vanlig stein, og skal brukes i veibyggingen langs hele strekket.

Mellom Lauvåsen og Hamresanden har vi fylt en del stein langs eksisterende rv. 41. Dette vil være et fundament for gang- og sykkelveien som skal bygges parallelt med dagens veg, og denne begynner mot slutten av september å ta form.

På Hamresanden holder vi hovedsakelig på med overvannsgrøft og kabelgrøfter i ny gang- og sykkelvei. Her traff vi på en del fjell som måtte sprenges bort, noe som gjør at arbeidet har blitt mer tidkrevende enn om vi hadde gravd i løsmasser.

Trafikkomlegginger

Det er ikke planlagt noen større trafikkomlegginger i oktober.

Støyende arbeider

Det må regnes med noe støy fra borerigg mellom E18 og Lauvåsen. I denne forbindelse vil det også jevnlig utføres sprengningsarbeid som støyer akkurat når det skytes, samt massetransporten dette medfører.

Nattarbeider

I oktober vil det bli utført en del nattarbeid i forbindelse med rundkjøring på nordsiden av E18 i Timeneskrysset. Dette er arbeid som ikke lar seg gjøre på dagtid grunnet mye trafikk i området. Nærmest naboer får tilsendt informasjon om dette via SMS. 

timenes 23
Gangkulvert under E18 er ferdig støpt, men mangler diverse påstøp før vi kan bygge avkjøringsrampe helt ferdig. Vi planlegger å åpne denne for trafikk før jul. Foto: Trine Foss Salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder