Mellom Lauvåsen og Hamresanden har vi i august begynt med grovarbeidet for ny gang- og sykkelveg.

I august har vi gjenopptatt arbeidene etter tre ukers ferie. Vi har utvidet deler av et tredje felt under E18 i Timeneskrysset, samt ferdigstilt grøntarealer og kabelgrøfter. Ødegårdens planteskole har begynt å sette granittstein i trafikkøyer, og vil etter hvert også begynne å oppgradere rundkjøringen på sørsiden av E18. Vi holder også på med betongarbeid for forlengelse av gang- og sykkelkulvert under E18.

Helt sør på rv. 41 nærmest Timeneskrysset har vi lagt om vegen, slik at vi kan fullføre sprengningsarbeidet her, samt grave overvannsgrøft og bygge ny rv. 41. Nærmere Lauvåsen foregår det også sprengningsarbeider, som er forventet å pågå hele september.

Mellom Lauvåsen og Hamresanden har vi i august begynt med grovarbeidet for ny gang- og sykkelveg. Vi har begynt nærmest Lauvåsen, men i løpet av de neste månedene vil vi fylle ut stein helt frem til Hamresanden.

Trafikkomlegginger

Det er ikke planlagt noen trafikkomlegginger i september.

Støyende arbeider

Det må regnes med noe støy fra borerigg mellom E18 og Lauvåsen. I denne forbindelse vil det også jevnlig utføres sprengningsarbeid som støyer akkurat når det skytes, samt massetransporten dette medfører.

Nattarbeider

Det var en del nattarbeid i uke 35 som ikke lot seg gjøre på dagtid grunnet trafikkavvikling. Nærmeste naboer har fått SMS-varsel om disse arbeidene.

Timeneskrysset Krs
Vi har utvidet deler av et tredje felt under E18 i Timeneskrysset, samt ferdigstilt grøntarealer og kabelgrøfter. Ødegårdens planteskole har begynt å sette granittstein i trafikkøyer, og vil etter hvert også begynne å oppgradere rundkjøringen på sørsiden av E18. Foto: Trine Foss salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder