Les om arbeidene utført i juni og hva som er planlagt for juli og august.

På grunn av ferieavvikling gjelder denne statusoppdateringen også for august måned, i tillegg til hele juli. (Dersom det viser seg at det er behov for mer informasjon for august vil denne komme i midten av måneden.) 

I juni har vi jobbet med kabelgrøfter og oppbygging av snarvei for buss i Timeneskrysset. Vi har også begynt utvidelsen for et tredje felt under E18. I tillegg er betongarbeid med forlengelsen av gangkulverten under E18 påbegynt.

hj
Arbeid i Timeneskrysset/E18 går som planlagt. Foto: Trine Foss Salvesen

Langs rv. 41 nord for Timeneskrysset har vi kommet godt i gang med boring og sprengning på østsiden av veien, for å gjøre plass til ny og bedre riksveg samt gang- og sykkelveg. Dette arbeidet vil pågå også i august-september.

Lenger nord foregår også grovarbeidet med opparbeidelse av ny riksveg og gang- og sykkelveg. Vi er i tillegg i gang med å bore i fjellet mellom Lauvåsen industriområde og rundkjøringen på Lauvåsen. Her vil det også bli sprengning med tilhørende korte stans av trafikk i perioder etter fellesferien.

På Hamresanden klargjøres det for asfaltering i uke 27, hvor ny rv. 41 vil bli tatt i bruk den 4. eller 5. juli.

Ny rv. 41 på Hamresanden er planlagt tatt i bruk den 4. eller 5. juli. Foto: Trine Foss Salvesen

Trafikkomlegginger

I forbindelse med asfaltering og trafikkomlegging på Hamresanden i uke 27, må det påregnes noe mer saktegående trafikk i dagene mandag 03.07, tirsdag 04.07 og onsdag 05.07. Bussfil i Timeneskrysset vil også bli åpnet igjen i løpet av uke 27.

Støyende arbeider

Det må regnes med noe støy fra borerigg mellom E18 og Lauvåsen. I denne forbindelse vil det også jevnlig utføres sprengningsarbeid som støyer akkurat når det sprenges. Det vil også bli noe ekstra støy fra både Timeneskrysset og Hamresanden i forbindelse med asfaltering i uke 27.

Nattarbeider

I forbindelse med omlegging av trafikk på Hamresanden og Timeneskrysset i uke 27 blir det behov for nattarbeid. På selve strekningen mellom disse to stedene vil det ikke bli noe nattarbeid i juli, men det vil bli nødvendig ved utsetting av sikring og sprengning i august. Alt nattarbeid vil bli mer detaljert varslet i forkant, og melding til berørte naboer blir sendt ut via SMS-varsling.

Aktuelt for fylke(r): Agder