Formålet med planen er å bygge gang- og sykkelveg separert fra kjørevegen og utvide til sykkelveg med fortau der det er mulig. Dette vil gi bedre trafikksikkerhet for gående og syklende.

Reguleringsplan rv. 4 Brådalsstubben, gang- og sykkelvei til offentlig ettersyn hørigsfrist var 31.08.2021.

Hensikten er å få et sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs riksveg 4 Trondheimsveien. Strekningen er på ca. 300 meter. Gående og syklende i sørlig retning kommer inn på en snuplass som brukes av mindre og større kjøretøy, dette gir en uoversiktlig og trafikkfarlig situasjon.

Videre går rundt 175 m av dagens gang- og sykkelveg i blandet trafikk på Brådalsstubben. På bakgrunn av nærliggende virksomhet er det høy trafikk på vegen. Eksisterende gang- og sykkelveg nord i planområdet legges om slik at gang- og sykkelvegen ikke kommer i konflikt med snuplassen.

Forslag til planavgrensning rv. 4 Bråddalsstubben, illustrasjon: Statens vegvesen
Kart Rv. 4 Brådalsstubben
Kart Rv. 4 Brådalsstubben Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 4
Fase:
Planfase
Kommuner:
Nittedal
Fylker:
Akershus
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
2022

Rv. 4 Brådalsstubben © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Ole-Martin Moen

Prosjektleder
Telefon:
482 33 169
E-post:

Thorstein Hymer

Planleggingsleder
Telefon:
405 53 426
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre