Forslag til planprogram for rv. 4 i Groruddalen er ferdigstilt fra Statens vegvesens side. Nå er forslaget sendt til behandling hos Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, som er ansvarlig myndighet.

- Nå er det opp til Oslo kommune å fastsette planprogrammet, sier Håkon Håversen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Planprogrammet har vært ute på offentlig høring fra 31. august til 12. oktober 2007. I etterkant er det gjort noen mindre justeringer i planprogrammet, som følge av innkomne høringsuttalelser.

Hovedmålene for prosjektet er å
• bedre trafikksikkerheten og bomiljøet langs Trondheimsveien
• bidra til kapasitetsmessig balanse på hovedvegsystemet mot Ring 3

For å oppnå hovedmålene for prosjektet foreslår Vegvesenet å bygge Fossumdiagonalen ved Rommen som en tverrforbindelse fra Trondheimsveien til Østre Aker vei. I tillegg foreslås det at Østre Aker vei oppgraderes og Trondheimsveien bygges ned. Sammen vil dette bidra til å redusere trafikkmengden og dermed redusere miljøbelastningene.

Fossumdiagonalen vil hovedsakelig gå i tunnel, og få ett kjørefelt og ett kollektivfelt i hver retning. Ett kjørefelt og ett kollektivfelt i hver retning er også foreslått for Trondheimsveien, mens Østre Aker vei får to kjørefelt og ett kollektivfelt i hver retning.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo