Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Gran kommune sender forslag til reguleringsplan for rv. 4 Lygna ut på høring og offentlig ettersyn.

På grunn av begrensede økonomiske rammer og nasjonale føringer om å ta større hensyn til myr, har Vegvesenet sett på andre muligheter enn den opprinnelige vedtatte reguleringsplanen fra 2020.

Kartutsnitt av ny rv. 4 Lygna - illustrasjon
Ny rv. 4 forbi Lygnaseter vil i stor grad følge dagens trasé. Illustrasjon: Statens vegvesen

Hovedmålsetting for prosjektet rv. 4 er bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet på strekningen. For å få til dette må det settes av arealer til oppgradering av vegen. Dette innebærer utbedring til nasjonal hovedveg med utgangspunkt i kravene fra Statens vegvesens håndbok N100 og standard på tilstøtende vegnett. Det er planlagt å gjenbruke eksisterende trase i størst mulig grad.

Reguleringsplanen med vedlegg, samt 3D-modell av planlagte tiltak, er tilgjengelig i sin helhet på Gran kommune sin nettside: https://www.gran.kommune.no/hoering-si-din-mening.463305.no.html.

Offentlige veganlegg som er detaljavklart i henhold til vegloven er unntatt plikt om byggesøknad. Foreliggende planforslag anses å være tilstrekkelig belyst i denne saksframstillingen. Søknadsbehandling i forkant av igangsettelse vil dermed ikke være påkrevet.

Innspill til planarbeidet kan innen tidsfristen sendes via e-torg/Altinn, og på e-post til eller i brev merket «Mimenr. 20/68120 - Rv. 4 Lygna» til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Kopi av kommentarer/innspill sendes til eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Frist for innspill til planarbeidet er 03.02.2023. Statens vegvesen vil behandle alle innkomne innspill. Gran kommune vil stå for sluttbehandlingen av reguleringsplanen.

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til: Statens vegvesen ved planleggingsleder Cassandra Mood Hummel, e-post: eller Structor Lillehammer AS ved arealplanlegger Sivert Fandrem, e-post: .

Aktuelt for fylke(r): Innlandet