Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vil i samarbeid med Lunner kommune igangsette arbeid med detaljregulering for fortau langs Roalinna fra Kildalkrysset til Roa stasjon.

Utbedringen planlegges gjennomført som en del av vegprosjektet Rv. 4 Roa-Gran grense, og tar utgangspunkt i Områderegulering for Roa.

Kartet viser strekningen hvor tiltak vurderes. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 varsles det med dette oppstart av reguleringsplanarbeid på den respektive strekningen.

Kart plangrense fv. 2300 Fortau langs Roalinna, Kildalbygget-Roa stasjon.
Plangrense fv. 2300 Fortau langs Roalinna, Kildalbygget-Roa stasjon Illustrasjon: Structor

Tiltaket

Formålet med planen er å bidra til å forbedre tilbudet for gående og syklende langs Roalinna. Det detaljreguleres for etablering av et sammenhengende fortau mellom Kildalbygget til Roa stasjon.

Planområdet er ca. 85 daa. og vil komme i berøring med boliger langs Roalinna, fra Kildalbygget til Roa stasjon. Planen samsvarer i stor grad med vedtatt områderegulering for Roa. Kildalkrysset domineres av arealformålene bolig/forretning/kontor og tjenesteyting. Det er regulert til park og turveg langs Vigga. I tillegg vil et forslag til ny detaljregulering berøre småhusbebyggelse og landbruksarealer.

Tiltakene vil kunne føre til at enkelte avkjørsler midlertidig legges om. Underveis i planarbeidet vil det også kunne bli aktuelt å utføre oppmålingsarbeider, droneregistreringer og grunnundersøkelser. Med bakgrunn i gjeldende lovverk vil det også kunne bli gjennomført supplerende registreringer innenfor planområdet.

Statens vegvesen og Lunner kommune har vurdert planarbeidet og tiltakende mot forskrift om konsekvensutredning. Konklusjonen er at denne planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Plandokumenter

I tillegg er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid lagt ut på kommunens hjemmeside: https://www.lunner.kommune.no/

Informasjonsmøte og videre planprosess

For å sikre medvirkning og naboinformasjon vil det inviteres til folkemøte for Rv.4 prosjektet i sin helhet 06.04.2022. På dette møtet vil Statens vegvesen orientere om utbyggingsprosjektet som pågår langs dagens Rv.4 fra Roa-Gran grense, og detaljreguleringen langs Roalinna fra Kildalkrysset til Roa stasjon.

Møtet vil annonseres i avis, på prosjektets nettside og kommunens hjemmeside.

Innspill

Innspill og merknader til planen sendes innen 20.04.22 skriftlig til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller på e-post .

Forsendelsen merkes med «Mimenr. 21/262049» og «Detaljregulering for fortau langs Roalinna fra Kildalkrysset til Roa stasjon»

Statens vegvesen har ansvar for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Lunner kommune vil stå for sluttbehandlingen av reguleringsplanen.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken