Detaljreguleringsplan for fortau i Roalinna ble endelig vedtatt av kommunestyret i Lunner kommune 12. april 2023.

Planbestemmelsene ble rettet etter vedtatt planendring 7. september 2023.