Statens vegvesen vil i samarbeid med Lunner kommune igangsette bygging av fortau langs Roalinna fra Kildalkrysset til Roa stasjon.

Utbedringen gjennomføres som en del av vegprosjektet rv. 4 Roa-Gran grense, og tar utgangspunkt i områderegulering for Roa.

Tiltaket

Formålet  med tiltaket er å bidra til å forbedre tilbudet for gående og syklende langs Roalinna. Det skal etableres et sammenhengende fortau mellom Kildalbygget til Roa stasjon.

Aktuelt 

4. oktober 2022: Varsel om planoppstart for fv. 2300 Fortau langs Roalinna, Kildalbygget–Roa stasjon

Gå videre