Statens vegvesen skal på oppdrag for Innlandet fylke og Gran kommune bygge ny miljøgate i Gran sentrum. Målet er en mer trafikksikker og fleksibel veg.

MELD FRA! Her kan du melde om forhold knyttet til anleggsarbeidene i miljøgata i Gran sentrum

Byggestart blir i januar 2024. Anlegg Øst Entreprenør AS skal utføre arbeidene og det er planlagt ferdigstillelse i november 2024.

Miljøgate gjennom Gran sentrum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

 

Etappevis utbygging

I planleggingen av miljøgata er det tatt høyde for etappevis bygging.

Etappe 1, etappe 2, etappe 3 og forlengelse av Storgata Gran. 

Etappe 1

Etappe 1 går fra profil 1100 til 1470. Etappen starter nord for bekken i sør, og fortsetter i dagens trase for Hovsgutua.  Det er avklart mellom vegeier Innlandet fylkeskommune og Gran kommune at Statens vegvesen bygger en forenklet versjon av etappe 1.

 • 650 meter ny fylkesveg (Miljøgata + påkobling til fv. 2324 Hovsvegen)
 • 200 meter kommunal veg (Smiegata, Hovsgutua og Jernbanegata)
 • Forlengelse av Storgata: 150 meter, utføres for Gran kommune
 • Gang-sykkelveg langs fv. 2300: 670 meter, fortau Jernbanegata 200 meter, fortau Smiegata 180 meter, fortau Storgata 300 meter. Gang-sykkelveg og fortau totalt: ca. 1350 meter
 • Dypstabilisering, ca. 5500 m2
 • Nye gatelys
 • Gangfelt i alle krysningspunkter
 • Skilt og oppmerking
 • Omlegging av fjernvarmeledning, ca. 150 meter
 • VA-grøfter: totalt ca. 1500 meter
 • Kabelgrøfter: totalt ca. 1500 meter
 • Krav om bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy

Tegning som viser Mijøgate Gran.
Tegning av Mijøgate Gran. Illustrasjon: Statens vegvesen

Etappe 2

Etappe 2 går fra profil 1470 til 1700. Ny miljøgate føres fram til Hovsvegen/Jernbanegata hvor det planlegges ny rundkjøring.

Gjennom Stortingets vedtak om finansiering og utbygging av riksveg 4 Lunner grense–Jaren ble det satt av penger til bygging av miljøgata. Det tilsvarer 66 millioner kroner i 2022-verdi. 

Etappe 3

Denne etappen bygges ikke. 

Forlengelsen av Storgata

Eksisterende Fv2306 Storgata i Gran, forlenges til sør for Granstunet og kobles inn mot Smiegata i vest. Dette arbeidet er betalt av Gran kommune og utføres i sammenheng med arbeidene på etappe 1 og etappe 2.

Grunnerverv

Grunnervervet for miljøgata i Gran skal gjennomføres av Gran kommune.

Formål

Utgangspunktet for byggingen av miljøgate gjennom Gran sentrum er at ny riksveg 4 er bygget i ny trase utenfor tettstedet. Prosjektet med miljøgate skal bidra til et attraktivt Gran sentrum som legger til rette for sikrere og bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper. Prosjektet skal også bidra til at hovedvegen til og gjennom Gran sentrum skal legge til rette for en helhetlig utvikling av bosetting og næringsutvikling.

Viktige momenter for miljøgata er å:

 • Legge opp til ferdsel i flere alternative ruter gjennom tettstedet.
 • Spesifisere prinsipper for adkomst til byggeområder og parkeringsmuligheter tilknyttet vegen.
 • Legge til rette for god fremkommelighet for busser.
 • Etablere hyppige, sikre og attraktive kryssinger av gata.
 • Legge til rette for universell utforming.
 • Legge til rette for trafikksikkerhet for alle trafikanter.

For ytterligere informasjon om prosjektet, se Facebook, Statens vegvesen, riksveg 4 Hadeland 

 

Gå videre