Riksveg 4 over Lygna er strekningen mellom trefeltsstrekningen på sørsiden av Lygna som ble åpnet i 2014 (Almenningsdelet) og trefeltsstrekningen på nordsiden av Lygna (Lygnebakken)  som ble åpnet i 2003. Strekningen over Lygna har en vegbredde på mellom 6,0 og 8,3 meter og har til dels dårlig bæreevne. Det er ikke plass til midtrekkverk og forsterket midtoppmerking. Det er derfor et standardsprang mellom denne strekningen og tilstøtende strekninger.

Statens vegvesen startet våren 2018 planleggingen av en fremtidig utbedring av riksveg 4 på strekningen Almenningsdelet–Lygnebakken. 

Strekningen over Lygna inngår sammen med strekningene Roa–Gran grense og Sandvold–Amundrud i etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. I Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018–2029 er det satt av 1.750 millioner kroner til etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland.

Rv. 4 Almenningsdelet–Lygnebakken © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)