Høsten 2013 startet utbyggingen av den 9,3 kilometer lange strekningen fra Lunner grense til Jaren (krysset hvor rv. 4 og fv. 34 møtes) til firefelts veg med midtdeler. Fredag 16. desember 2016 ble 7,5 kilometer av strekningen åpnet for trafikk. Den 1,7 kilometer lange Granstunnelen øst for Gran sentrum og tilstøtende vegarealer ble tatt i bruk lørdag 8. juli 2017.

Lunner grense-Jaren var en del av etappe 1 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. Kostnadsrammen for etappe 1 var 2 828 millioner kroner i 2017-verdi. Nær 62 prosent av dette skal dekkes av bompenger, mens vel 38 prosent skal finansieres med statlige midler. Bompengene kreves inn gjennom en bomstasjon på ny riksveg 4 og en bomstasjon på gamle riksveg 4 ved kommunegrensa mellom Gran og Lunner. Les mer om bompengeinnkreving og takster.

Rv. 4 Lunner/Gran grense–Jaren © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Gå videre