Reguleringsplanen for riksveg 4 Roa-Gran grense ble vedtatt i februar 2015. Den 4,2 kilometer lange strekningen vil bli bygd ut til en firefelts veg med midtrekkverk. Arbeidet starter høsten 2021.

Utbygging av riksveg 4 mellom Roa og Gran grense er omtalt i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) 2018 - 2029 og 2022-2033.  Stortinget vedtok finansieringen av prosjektet før jul 2020.

Roa-Gran grense inngår sammen med strekningene Sandvold-Amundrud og Almenningsdelet-Lygnebakken i etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. Til sammen skal det bygges ny og utbedres i alt 26 kilometer riksveg.

Kart rv. 4 Roa-Gran © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Gå videre