Riksveg 4 mellom Sandvollkrysset og Amundrud var i flere år en smal trefeltsveg uten midtdeler. Høsten 2021 starter arbeidet med å bredde ut vegen fra 10 til15 meter, og etablere midtrekkverk. Trafikken på rv. 4 mellom Lygna sør og Jaren varierer mellom 7.000 og 8.000 kjøretøy i døgnet. .

Nord for Amundrud er rv. 4 blitt en moderne, trafikksikker veg med midtdeler. Sør for Sandvollkrysset åpnet riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren som en  firefelts veg med midtdeler i juli 2017.

Sandvoll-Amundrud inngår sammen med strekningene Roa-Gran grense og Almenningsdelet-Lygnebakken i etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. I Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 er det satt av 1.750 millioner kroner til etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland.

Statens vegvesen utarbeidet forslag til reguleringsplan for opprusting av den 3,8 km lange strekningen mellom Sandvollkrysset på Jaren og Amundrud på Lygna sør. Kommunestyret i Gran vedtok forslag til reguleringsplan 31. mars 2016. Som følge av at prosjektet ble utvidet med strekningen over Lygna, var nødvendig å gjøre noen kostnadsbesparende tiltak på strekningen Sandvoll-Amundrud. Derfor har det blitt gjort noen reguleringsendringer som lå på offentlig høring første kvartal 2019. Gran kommune vedtak reguleringsendringene den 25. april 2019. 

Rv. 4 Sandvoll–Amundrud © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Rv. 4 Roa-Lygna