Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Bygginga av ny Skjøiten bru skjer på en skånsam og miljøvennleg måte. Det får også ørreten i Mørkedøla glede av.

Dette eksemplaret av den fine fisken trakk bonde og sportsfisker Tor Grøthe opp lenger ned i elva for berre få dagar sidan.

­-Eg er sikker på at Statens vegvesen og entreprenøren tar dei nødvendige miljøomsyn når den nye brua byggast, seier fiskeentusiasten som er medlem i den lokale fiskeforeininga og elveeigarlaget.

Klare miljømål

Sjøl om det beste fisket og dei største ørretene i Mørkedøla tas nedenfor Rjukandefoss ved Tuv nokre få kilometer nedstraums Skjøiten er det og tatt storfisk lenger opp i Mørkedøla.

Eit viktig miljømål for bygginga av ny Skjøiten bru er at tiltaket ikkje skal medføre skadeleg, midlertidig forureining eller permanent skade i berørde naturområder.

Utslepp frå anleggsområdet skal unngås. Vask av maskinar eller betongbilar i anleggsområdet er ikkje tillatt. Oppstillingsområder for maskiner skal sikrast. Lager for drivstoff, kjemikalier og oljer skal sikrast spesielt med omsyn på vassdraget i anleggsområdet.  Tilkjørte masser skal ikke medføre forureining i området. Og tiltaket skal ikkje medføre reduksjon i tilstandsklassifiseringa av Mørkedøla etter Vannforskriften.

Sjekker vannkvaliteten

Det skjer mellom anna ved at å dokumentere tilstanden på vannkvaliteten før, under og etter anleggsarbeida. Entreprenøren gjør prøvetaking og analyser av vannkvaliteten i Mørkedøla i anleggsfasen.  

I tillegg til at vassdraget skal overvåkast før og under anleggsperioden er det utarbeid tiltak for å unngå forureining. Ved støping i elv er det krav om å sette inn tiltak i forkant samt følge med under støpearbeida og stoppe arbeidet ved observasjon av betongavrenning til Mørkedøla. Det skal ikkje støpast i periodar med stor vannføring eller i flaumutsette tider. Det er ikke vask av betongbil på anleggsområdet. Bilene skal kjøre tilbake til blandeverk med eventuell betongrest der reingjøring av betongbilen skal utføres.

Viktig ørrettelv

Anleggsområdet skal ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål og tilstand etter anleggsarbeidene. Det er ikkje tillete med inngrep som kan skade naturmiljøet utover det som er høyst nødvendig for gjennomføring av tiltaket. Tilslamming av vassdraget skal unngås. Der kantsonen blir ødelagt, skal denne revegeterast så snart som råd. Målet er å redusere risiko for erosjon. Mellomlagring av masser skal ikkje utførast så nær elva at det kan medføre avrenning til elva.

Fiskebonden frå Hemsedal tror ørreten i Mørkedøla også vil få gode livsvilkår etter at ny Skjøiten bru er tatt i bruk neste år.

Aktuelt for fylke(r): Viken