Krav om kostnadsestimat

— Prosjektet rv. 5 Loftesnes-Kaupanger må søkja om kostnadsestimat hjå samferdselsdepartementet.

Planarbeidet inne i sluttfasen

— Arbeidet med ny kommunedelplan for rv. 5 Loftesnes – Kaupanger er i sluttfasen, og planforslag med konsekvensutgreiing (KU) og anbefalt tunnelalternativ er venta å gå ut på høyring før ferien.

Startar planlegging av rv. 5 Loftesnes - Kaupanger

— Statens vegvesen og Sogndal kommune startar i haust planlegging av ny vegtrasé mellom Loftesnes og Kaupanger. Målet er å få planlagt ein betre og tryggare hovudveg. Samstundes vil Sogndal kommune få avklara kva areal som blir bandlagt til vegen.