Forslag til reguleringsplan for rv. 7 Lindelien – Kittilsviki i Flå kommune legges ut til høring og offentlig ettersyn i august

riksvegen forbi Gulsvik i Hallingdal
Reguleringsplanen for rv 7 forbi Gulsvik legges ut på høring i august. (Foto: Kjell Wold)

Planen er utarbeidet for Statens vegvesen av Efla AS i samarbeid med Stener Sørensen AS, Naturrestaurering AS, og Pir II AS. Hensikten med prosjektet er å utbedre dagens rv.7 (Hallingdalsvegen) mellom Lindelien i sør og Kittilsviki i nord med bedre trafikksikkerhet og legge til rette for en enhetlig vegstandard fra den nye vegen ved Ørgenvika og nordover.

Etter planen skal ny veg følge dagens rv. 7-trasé, men justeres ut fra økt arealbehov og krav til geometri. Rv 7 til Gol og rv. 52 over Hemsedalsfjellet er utpekt som nasjonal transportrute øst/ vest.

vegvesenmann ved bru på rv. 7 i Hallingdal
Simen Aastorp Haga i Statens vegvesen er planleggingsleder for utedringen av rv. 7 i Flå. (Foto: Kjell Wold)

8,5 km utbedret veg

Strekningen er ca. 8,5 km lang. Prosjektet er en utbedring av eksisterende rv. 7, og det er godkjent fravik for at vegen planlegges etter en «modifisert» H1-standard. Det vil si 10m kjørebanebredde med bred midtoppmerking og 1 m skulderbredde. Midtrekkverk etableres i kurver med radius 250-500m. Som del av løsningen er det planlagt et forbikjøringsfelt i begge retninger på ca. 1km lengde.

veg og bane tett på hverandre og stor innsjø
Mellom Lindelien og Kittilsviki i Flå går Bergensbanen og riksveg 7 veldig tett langs Krøderen. (Foto: KJell Wold)

Standardheving

Dagens avkjørsler videreføres i stor grad. Noen adkomster legges om/tilpasses noe for å ivareta trafikksikkerhet. Kryss med fylkesveger og kommunale veger utformes for å bedre trafikksikkerhet og god fremkommelighet. Flere av dagens bussholdeplasser saneres, mens de som videreføres får et standardløft, spesielt holdeplassene ved Gulsvik som betjenes både av lokalbusser og ekspressbusser.

Aktuelt for fylke(r): Viken