Bompengeinnkrevingen på rv. 7 Sokna-Ørgenvika i Ringerike og Krødsherad kommune kan bli avviklet alt i 2025 – fire år tidligere enn beregnet.

Ørgenvika ved Krøderen
Ny rv. fra Sokna til Ørgenvika(bildet) åpnet i 2014. Bommen er nedbetalt om drøye halvannet år. Nå planlegges utbedring av rv. 7 videre mot Kittilsviki ved Gulsvik i Flå. (Foto: Kjell Wold)

Det viser de siste prognosene fra det regionale bompengeselskapet Vegfinans AS, som finansierer vegprosjekter i Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark.

Ny rv. 7 mellom Sokna i Ringerike og Ørgenvika i Krødsherad åpnet sommeren 2014 og forkortet vegen mellom Hønefoss og Hallingdal med drøye to mil. Det reduserte også reisetiden mellom Hallingdal og det sentrale Østlandet med over 20 minutter.

rv. 7 ved Ørgenvika skal utbedres nordover mot Gulsvik i Flå
Nå planlegges utbedring av rv . 7 nordover langs Krøderen fra Ørgenvika til Gulsvik., en strekning på vel åtte kilometer. (Foto: Kjell Wold)

Da vegen åpnet og bompengeinnkrevingen startet i 2014 var det beregnet at bommene skulle bli stående i om lag 15 år eller til 2029. Trafikken på den nye vegen har økt jevnt og trutt siden starten for snart ti år siden. I dag har vegen en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på om lag 4000 biler, vel 25 prosent mer enn i starten.

Kryss mellom rv. 7 og fylkesvei ved Ørgenvika i Krødsherad
Vegen fra Ørgenvika mot Sokna kortet inn rv. 7 mellom Hønefoss og Hallingdal med vel 20 kilometer. (Foto: Kjell Wold)

Derfor er beskjeden fra kommunikasjonsansvarlig i Vegfinans, Birgitte B Johansen, denne på vår forespørsel:

-Våre prognoser for dette prosjektet viser at vi trolig kan avslutte innkrevingen i løpet av første kvartal 2025.

Aktuelt for fylke(r): Viken