Bare så det er sagt – Statens vegvesen og Sotrasambandet er i rute!

Neste store milepæl i prosjektet er mottak av første tilbud 18.12.2020. Etter dette starter forhandlingsfasen med påfølgende oppdateringer av tilbudsunderlaget utover våren 2021.

Stor aktivitet

Forberedende arbeider og anskaffelsesprosessen for OPS-kontrakten har pågått gjennom hele sommeren og høsten. Situasjonen med Covid-19 har ført til at prosessen har pågått digitalt. Leverandørene har nå satt seg godt inn i arbeidsomfanget, involvert støttende virksomheter og underleverandører.


Leverandørene har også gjennomført nødvendige befaringer i felt. Men de har også måtte samhandle annerledes og arbeidet veldig mye digitalt, spesielt med sine lokale norske støttende virksomheter og underleverandører. 

Mer digital – mer effektiv

Avklaringsfasen har pågått digitalt, med møtevirksomhet etter faste prosedyrer med alle leverandørene.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Arve Tjønn Rinde forteller at prosessen har vært meget effektiv. Prosjektet har avholdt alle møter uten å måtte reise, og det i seg selv er tidsbesparende for alle parter. Anskaffelsesprosessen for OPS kontrakten på Sotrasambandet er en internasjonal kontrakt med bidragsytere fra hele verden og digitale løsninger gjør det mulig å involvere alle aktørene på lik måte uansett hvor i verden de måtte oppholde seg.

Arbeidet de tre OPS-selskapene har utført har blitt presentert Statens vegvesen i flere møter, og alle leverandørene har fått godt tak i arbeidsomfanget. Det er viktig for Statens vegvesen å avklare om løsningene som presenteres er hensiktsmessige og kostnadseffektive.

  - Sammen med OPS-leverandørene har vi allerede fått presentert gode løsninger som gir oss mer veg for pengene, sier Rinde.

Forberedende arbeider pågår for fullt og er i rute

Gjennom august og september har det pågått grunnboring i og langs traseen for å sikre at leverandørene får sine spesifikke grunnundersøkelser gjennomføre. Dette vil bidra til gjenbruk av masser og optimalisering av veglinjen på en best mulig måte.

Videre er alt av grunnerverv påbegynt og går som planlagt, høyspentomleggingen mellom Godvik og Litlesotra pågår for fult og er i rute. Arbeidet med omlegging av høyspent i Straumeområdet er også i rute.

Sotrasambandet gir oppdrag for bransjen

OPS leverandørene som nå konkurrerer om kontrakten er internasjonale, men har knyttet til seg samarbeidspartnere fra hele verden, også i Norge.

Prosjektleder Rinde er sikker på at den norske bransjen også vil få oppdrag knyttet til bygging og drift av nytt Sotrasamband.

- OPS leverandøren vil, etter hvert som kontraktsignering nærmer seg,  mobilisere arbeidskraft til prosjektet. Her vet vi at OPS leverandørene har knyttet til seg norske og lokale rådgivere, entreprenører, vare og tjenesteleverandører.

Norgeshistoriens største samferdselskontrakt

Å bygge firefelts motorveg gjennom et område som berører titusenvis av mennesker er krevende.
Når det skal gjennomføre etter den Norske modellen, må det arbeides grundig, steg for steg, slik at alle involvertes rettigheter blir best mulig ivaretatt.

Prosjektdirektør i Statens vegvesen Kjartan Hove forteller at mye av arbeidet i prosjektet handler om å håndtere grunneiere, naboer, næringsliv, kommuner og fylkeskommunen.

- Slik jeg opplever det, er dette godt ivaretatt av berørte kommuner, fylkeskommunen, Statens vegvesen og øvrige parter i prosjektet. Det foreligger et tydelig trasévalg som skal bygges, samt tydelige grensesnitt mot øvrige aktører og vegeiere. Dette gjør arbeidet mer forutsigbart for OPS leverandøren i forhold til det som skal bygges. Samtidig gjør dette at prosjektrisikoen blir håndterbar for de involverte partene, sier Hove.

Når kontrakten signeres, vil den være Norgeshistoriens største enkeltstående samferdselskontrakt hittil. Sommeren 2021 skal leverandør velges. Etter det går det noe tid for å ferdigstille alle underliggende avtaler for OPS-kontrakten før kontrakten kan signeres og de første spadetakene kan gjøres senhøstes 2021.

Prosjektteamet i Statens vegvesen og eksterne samarbeidspartnere har en god miks av ressurser med ulik samferdselsbakgrunn, erfaring fra shipping, olje og gass. Størrelsen på kontrakten gjør at vegvesenet trekker på ressurser fra hele landet innen eksempelvis kontrakt og finans.

- Å gjennomføre denne oppgaven er formidabel, men med Statens vegvesen sin lange historie med gjennomføring av store kontrakter er vi ydmyk for den store tillit vi er gitt i gjennomføringen av dette prosjektet, avslutter Hove.

Fakta om Sotrasambandet:

 

 •  Bygging av nytt Sotrasamband blir gjennomført som OPS-prosjekt (offentlig-privat-samarbeid). 
 • Når kontrakten signeres, vil den være Norgeshistoriens største enkeltstående samferdselskontrakt hittil.
 •  Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg fra kryss ved fv. 562 ved Storavatnet i Bergen kommune til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune. 
 •  Dagens Sotrasamband er en tofelts veg med en ÅDT på 30.000. Vegen er sårbar med dagens bru som eneste tilkomst til Øygarden kommune
 • Nytt Sotrasamband vil løyse opp flaskehalser og bli en stor forbedring for trafikanter, næringsliv og nødetater i Nye Øygarden kommune og Bergen kommune
 • Det nye vegsystemet består av nye firefelts motorveg, egne felt for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveger
 • I prosjektet inngår 22 bruer, en hengebro, 23 portaler og fire toløps tunneler
 • Tilbudsgrunnlaget for OPS-kontrakten ble sendt ut i markedet via Doffin i desember 2019
 • Det er tre entreprenørfellesskap som konkurrerer om OPS-kontrakten:
 • Sotra Link bestående og eid av FCC Construcción S.A., Salini Impregilo S.p.A., SK Engineering & Construction Co. Ltd. og Macquarie Corporate Holdings Pty Limited
 • ITIAS bestående og eid av ITINERA S.p.A., IHI Corporation og ASTM S.p.A.
 • Via Sotra bestående og eid av VINCI Concessions S.A.S., VINCI Highways S.A.S., Acciona Concesiones S.L. og Implenia Switzerland Ltd.
 • Sommeren 2021 skal leverandør velges. Etter det går det noe tid for å ferdigstille alle underliggende avtaler for OPS-kontrakten før kontrakten kan signeres og de første spadetakene kan gjøres senhøstes 2021.

 

Den nye brua tegnet inn på foto. Illustrasjon.
Illustrasjon av ny firefelts Sotrabru. Illustrasjon: Baezeni Foto: Baezeni
Aktuelt for fylke(r): Vestland