Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

To leverandører har konkurrert om norgeshistoriens hittil største fastpriskontrakt innen samferdsel. Sotra Link er vinner av kontrakten.

Illustrasjon av nye Sotra bru på kveldstid
Nye Sotra bru slik den vil se ut på kveldstid. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen valgte Sotra Link i konkurranse med ITIAS. De to tilbyderne leverte sitt endelige tilbud andre august i år. Sotra Link hadde best forhold mellom pris og kvalitet.

– Tilbudsprosessen med de to tilbyderne har vært meget god og konstruktiv. Gjennom flere måneder med hardt arbeid har leverandørene vist et stort engasjement for å sikre gjennomføring av OPS-kontrakten av Sotrasambandet. Sotra Link hadde best tilbudspris, og i tillegg fått mest fradrag for merverdi de bringer inn i prosjektet, sier prosjektsjef Arve Tjønn Rinde.

Stortinget vedtok tre OPS-prosjekt

I Prop. 1 S (2014–2015) ble det varslet at regjeringen ville be Statens vegvesen om å starte planlegginga av tre prosjekt for gjennomføring som OPS-prosjekter.  Rv. 555 Sotrasambandet var ett av disse.

Vegvesenets største utbyggingskontrakt

OPS-kontrakten (offentlig -privat samarbeid) som er tildelt Sotra Link har en verdi på 19,8 milliarder kroner. Sotra Link skal finansiere, prosjekter, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027. Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider, og den største kontrakten som er tildelt i EU hittil i 2021.  Totalrammen for prosjektet er estimert til 23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Rammen vil bli endelig fastsatt etter stortingsbehandling i desember i år.

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik er svært fornøyd med at OPS-kontrakten er tildelt.

– Sotra Link har levert et meget konkurransedyktig tilbud for gjennomføring av Sotrasambandet og tar et betydelig ansvar og risiko for at prosjektet gjennomføres til avtalt tid og pris. Selskapene bak Sotra Link har lang erfaring med gjennomføring av OPS kontrakter og lang erfaring med bygging av hengebro og tunneler. Vi ser fram til et tett samarbeid med Sotra Link mange år framover.

Effektiv gjennomføringsplan

Sotra Link har levert en effektiv gjennomføringsplan og vil innen kort tid etablere en prosjektorganisasjon lokalt.

– Dette er meget proaktivt av Sotra Link og bidrar til å skape trygghet rundt trafikkåpningsdatoen av fire felts veganlegget 1. juni 2027, sier utbyggingsdirektør Davik.

Internasjonale eiere

Sotra Link er eid av tre internasjonale selskaper. Den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd, med hovedkontor i Sydney har 70 prosent eierandel. Det Sør-Koreanske byggingeniørfirmaet SK Ecoplant Co. Ltd har 20 prosent eierandel og det italienske industrikonsernet Webuild S.p.A er inne med 10 prosent ​på eiersiden.

Blant selskapene i Sotra Link har knyttet til seg på rådgiver- og prosjektering er de norske kontorene til Norconsult og Multiconsult. I tillegg inngår selskapene PINI fra Sveits, FCC fra Spania og Intertoll fra Ungarn i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

– Vi er allerede gjennom tilbudsprosessen blitt gjort kjent med at Sotra Link har knyttet til seg flere norske entreprenører, råvareleverandører og underleverandører til gjennomføringen av prosjektet. Et så stort prosjekt har et enormt behov for lokale og nasjonale bidragsytere i prosjektgjennomføring. Slik vi ser det har Sotra Link gjort en meget god jobb og etablert et tett samarbeid med flere lokale bidragsytere, sier prosjektsjef Rinde.

Behov for økt kostnadsramme

Da Statens vegvesen mottok de endelige tilbudene på kontrakten i starten av august ble det klart at ingen av tilbudene var innenfor budsjettrammene på 17,5 2022-kroner for OPS-delen. Forrige uke meldte Samferdselsminister Knut Arild Hareide at regjeringen vil gå til Stortinget for å be om økt ramme til prosjektet.

Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak utfordringer knyttet økte råvarepriser gjennom koronapandemien, og dels ved større usikkerhetspåslag på prisene fra underleverandører.  I tillegg legger Sotra Link opp til en levetidsoppgradering rundt år 12, 17 og 23, noe som er et vesentlig bidrag til å opprettholde kvaliteten på veganlegget frem til tilbakelevering av anlegget i 2052.

Regjeringa vil be Stortinget om å øke den økonomiske rammen for prosjektet til 23,1 mrd. 2022-kroner. Dagens ramme, for hele prosjektet, er på 19,5 2022-kroner. Kostnadsøkningen for prosjektet er på 3,6 milliarder 2022-kroner. Saken skal behandles i stortinget i desember i år. Kontrakten skal signeres på nyåret.

Om prosjektet:

Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune. Om lag 4,6 km går i tunnel. Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg. Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet.

Kontaktpersoner:

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen
Kjell Inge Davik
Mobil: 90 04 42 67

Prosjektsjef i Statens vegvesen
Arve Tjønn Rinde
Mobil: 93 03 18 74

Aktuelt for fylke(r): Vestland