Statens vegvesen skal i samarbeid med Tynset kommune utarbeide detaljreguleringsplan for ny Tunnfoss bru med tilstøtende veg på riksveg 3.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny Tunnfoss bru på rv. 3 i Tynset kommune. Dagens bru har overflateskader, avskalling i betongrekkverket og kantdragerne og ligger i en skarp sving med anbefalt fartsgrense på 50 km/t.

Planarbeidet vil også legge til rette for å utbedre tilstøtende veg, inkludert strekning østover og noe forbi Fossen til dimmensjoneringsklasse H1 med 9 meter vegbredde med formål å oppnå økt fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Åpen kontordag

I samarbeid med Tunna prosjektet arrangerer vi felles åpen kontordag på anleggsriggen for Tunna bru (ved Lonåsen). Tidspunktet for dette er onsdag 20. september kl. 17.00-19.00. Her blir det anledning til å få informasjon og å komme med innspill til oppstartsvarselet.

Fremdrift og frist for innspill

Målet er å legge planen ut på høring vinteren 2024. Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger kan dere sende til Statens vegvesen innen 13. oktober 2023.

Merknader/innspill sendes skriftlig til:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

eller til: 

Merk innspillet med «21/167366 Ny Tunnfoss bru». 

Dokumenter

Aktuelt for fylke(r): Innlandet