"Trafikkbelastningen tilsier at E16 bør bygges ut til firefelts veg på hele strekningen Oslo – Hønefoss. Bygging av ny E16 på strekningen Sandvika – Wøyen inngår i det lokale forslaget til Oslopakke 3. Samferdselsdepartementet foreslår derfor statlige midler til å starte byggingen i perioden 2010-2013.

I perioden 2014 – 2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til bygging av firefelts veg på strekningen E16 Bjørum – Skaret i Akershus og Buskerud. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering."

Det forutsettes at de enkelte statsbudsjett følger opp med bevilgninger.