I tillegg viser det seg at det i gjeldende reguleringsplan for Avtjerna er regulert inn for lite areal til midlertidige rigg – og anleggsområder enkelte steder. Statens vegvesen har derfor utarbeidet forslag til en endring av reguleringsplanen for et  område langs ny E16 ved Avtjerna, slik at det midlertidig kan benyttes som rigg- og anleggsområde.

Endringene har medført et behov for å omregulere strekningen Isi - Skoglund og området Avtjerna.

Les mer under Delstrekninger - Avtjerna og Isi - Skoglund.