I henhold til Plan – og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av en endring av gjeldende reguleringsplan for ny E16 Bjørum – Hole grense, vedtatt 19.6.2013. Endringen gjelder et mindre område ved Avtjerna.

Behovet for en endring av gjeldende reguleringsplan skyldes at det ikke ble satt av nok areal til midlertidig anleggsvirksomhet i reguleringsplanen for ny E16, som ble godkjent i 2013.

For å kunne gjennomføre det nye E16-anlegget ved Avtjerna, er det nødvendig med en mindre endring av reguleringsplanen for et område langs Rustanbekken. Det aktuelle området er vist med skravur på kartskissen under. Deler av området planlegges benyttet til midlertidig anleggsvirksomhet i anleggsperioden.

Vi ber om at eventuelle merknader til varslingen av oppstart av planarbeidet sendes skriftlig (e-post eller pr. brev) innen 22. mars 2019 til:

 

Statens vegvesen

e-postadresse:   firmapost-ost@vegvesen.no

postadresse:      Statens vegvesen , Region øst, Postboks 110 Lillehammer

Merknadene bes merket «Ny reguleringsplan Avtjerna, mime-nummer 19/31898»

 

Henvendelser kan rettes til:

Statens vegvesen

Jan Birger Lund, epost  janblu@vegvesen.no,         telefon 957 62 212

May Bente Hiim Sindre (prosjektleder), epost may.sindre@vegvesen.no,  telefon 928 55 543

 

Bærum kommune, Områdeutvikling

Kari Sagbakken, e-post: kari.sagbakken@baerum.kommune, telefon 67 50 40 50