Både kommunedelplanen og reguleringsplan er vedtatt for strekningen Bagn-Bjørgo. Stortinget vedtok opplegget for finansiering av vegprosjektet i oktober 2015. Utbyggingen på strekningen startet sommeren 2016. 

Fra Bagn sentrum vil det bli en tunnel på 4,3 kilometer  opp til gården Klossbøle. Fra Klossbøle til Bjørgo følger vegen i hovedsak dagens trasé. Men det blir noe omlegging, vegen blir mye bredere og svinger blir utbedret slik at det blir fullstendig stamvegstandard.

Også denne strekningen blir bompengefinansiert, og bomstasjonen for hele strekningen Fønhus–Bjørgo skal plasseres ved kommunegrensa mellom Sør-Aurdal og Nord-Aurdal når hele strekningen er bygget ut.