De to nordlige reguleringsplanene, som er lagt ut nå (høringsfrist 20. januar 2020), gjelder strekningen E16 Øylo–Hausåker i Vang og Vestre Slidre:

De tre sørlige reguleringsplanene, som ble lagt ut 8. november (høringsfrist 29. desember 2019), gjelder strekningen E16 Einang–Ulnes i Vestre Slidre og Nord-Aurdal:

Reguleringsplanene behandles etter § 3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanene ut til offentlig ettersyn, mens kommunene sluttbehandler og vedtar planene.

Formål med planarbeidet

Prosjektet har som hovedmål å redusere antall drepte og hardt skadde i forhold til dagens situasjon, og øke framkommeligheten for person- og godstransporten.

I forbindelse med planarbeidet har det vært holdt åpen kontordag og åpne møter hvor grunneiere, naboer og kommuner har hatt muligheten til å komme med ytringer. Det har vært løpende dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Merknader og innspill har ligget til grunn for planarbeidet.

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv

Plandokumenter og merknadsfrist

Du finner plandokumentene her 

Plandokumentene er også tilgjengelige på:

  • Fagernes trafikkstasjon, Breiset
  • Servicetorgene i Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang
  • www.valdreskart.no

Merknader til planene sendes skriftlig innen 20. januar 2020 til:

Oversendelsen merkes «E16 Utbedringsstrekning Fagernes–Øylo, saksnr: 18/151782».

Åpne møter og åpen kontordag

  • 2. desember kl. 18–20: Åpent møte i Olbergsalen, kulturhuset i Vestre Slidre
  • 3. desember kl. 09–15: Åpen kontordag, Fagernes trafikkstasjon, Breiset
  • 3. desember kl. 18–20: Åpent møte, kommunestyresalen i Vang

Vi håper flest mulig av de berørte grunneierne har anledning til å delta.

Kontaktpersoner