Fredag 5. mai var det oppstartsmøte for den eksterne kvalitetssikringen av E16 Eggemoen-Olum hvor representanter fra både konsulentselskapet DNV GL, deres underrådgiver ÅF Advansia og Statens vegvesen deltok. Det er mange dokumenter som skal gjennomgås og prosjektleder Anne Brit Moen og hennes stab i Statens vegvesen hadde derfor en ytterligere gjennomgang og befaring på Jevnaker sammen med konsulentselskapene mandag 15. mai.

Hva er ekstern kvalitetssikring?

Det er Finansdepartementet som tildeler oppdrag om å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av alle større statlige utbyggingsprosjekter, som f.eks. vegprosjekter. Kvalitetssikringen av vegprosjekter skal gi Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet en uavhengig og grundig analyse av det bompengefinansierte prosjektet før det legges frem for Stortinget for vedtak. Sentralt i kvalitetssikringen vil det

  • Bl.a bli sett på om usikkerhetsanalyser, kostnadsrammen, fremdriftsplanen og trafikkanalysene for prosjektet er tilstrekkelige.
  • Gjøres en kartlegging av de styringsmessige utfordringene i de gjenstående fasene av prosjektet.

Kvalitetssikringen har tre faser

Den eksterne kvalitetssikringen av E16 Eggemoen-Olum kan deles inn i tre faser:

  1. Vurdere grunnleggende planer og forutsetninger for prosjektet, som går ut på å gjennomføre oppstartsmøte og avklare gjennomføringen av oppdraget.
  2. En kvalitativ og kvantitativ analyse.
  3. Presentasjon av resultatet og utarbeidelse av rapport.

Funnene skal presenteres for Finansdepartementet til høsten, og deretter skal funnene legges frem i en rapport for videre saksbehandling. Ved avsluttet behandling i departementene, kan finansieringsforslaget legges frem for Statsråd og videre fremmes som proposisjon til Stortinget. Dersom grunnlaget finnes i orden og saksbehandlingen går raskt, ligger det an til at Stortinget kan behandle stortingsproposisjonen om finansiering og utbygging av E16 Eggemoen-Olum før jul 2017. Statens vegvesen kan lyse ut oppdragene om utbygging av E16 etter at Stortinget har behandlet stortingsproposisjonen.