Statens vegvesen skal i samarbeid med Jevnaker og Ringerike kommuner utarbeide reguleringsplan for ulike trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 241 ved fylkesdelet mellom Oppland og Buskerud. Kartet under viser strekningen hvor tiltak skal vurderes.

Ulike tiltak

Innenfor planområdet skal ulike tiltak vurderes. Tiltakene vil i hovedsak innebære en utbedring av krysset mellom Hadelandsveien og Gamleveien, etablering av busslommer og utbedring av linjeføring for Hadelandsveien. Tiltakene vil kunne føre til at enkelte avkjørsler legges om.

Det er vurdert at tiltakene i planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §3-7 varsles det oppstart av arbeid med reguleringsplan på fylkesvei 241 ved fylkesdelet. I forbindelse med planoppstart ønsker Statens vegvesen synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger knyttet til planarbeidet. Det er ønskelig at innspillene merkes «Trafikksikkerhetstiltak fv. 241 ved fylkesdelet Oppland/Buskerud» og sendes skriftlig til einar@ronnesradgivning.no og firmapost-ost@vegvesen.no innen 23. april.

Det inviteres til informasjonsmøte hvor det orienteres om tiltaket og hvor det vil bli muligheter til å stille spørsmål om planarbeidet. Møtet holdes torsdag 22. mars klokken 18 til 20 på Statens vegvesen sitt anleggskontor i Glassverkvegen 2 på Jevnaker.  

Undersøkelser i planperioden

I løpet av planperioden kan det bli aktuelt å gjennomføre oppmålingsarbeider og grunnundersøkelser. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre supplerende arkeologiske registreringer innenfor planområdet. Grunneiere som blir direkte berørt vil i så tilfelle bli varslet.