HT-Gjerde Øst AS starter arbeidet med å sette opp utmarksgjerdet onsdag 25. april. Det meste av arbeidene vil være gjennomført innen 1. juni i år.

Det er ventet at utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum starter opp tidlig i 2019. Utmarksgjerdet settes derfor opp i god tid før E16-utbyggingen starter. Utmarksgjerdet krysser enkelte turstier. På disse krysningspunktene vil det settes inn porter i gjerdene slik at turgåere enkelt kan benytte eksisterende turstier frem til anleggsarbeidene starter. Når anleggsarbeidene starter i 2019 vil det i utgangspunktet ikke være mulig for turgåere å krysse anleggsområdet.

Statens vegvesen inviterte syv firmaer til å delta i konkurransen om å sette opp utmarksgjerde. Tre firmaer leverte tilbud og HT-Gjerde Øst AS vant anbudskonkurransen med sitt tilbud på 1.099.625,- pluss moms.

Det skal bygges ny E16 mellom Eggemoen og Olum. Ny veg vil bli en tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i begge kjøreretninger. Ny E16 vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.