Statens vegvesen lyste den 10. mai ut konkurransen om å prosjektere og bygge ny E16 mellom Eggemoen og Olum. Følgende firmaer har meldt sin interesse for oppdraget:

-        PNC Norge AS
-        Implenia AS
-        China Communications Construction Company Limited
-        Kruse Smith Entreprenør AS

Prekvalifisering og fase med konkurransepreget dialog

Konkurransen gjennomføres som en totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering. Anskaffelsen gjennomføres derfor i to faser. – Vi er nå i den første fasen hvor vi gjennomfører prekvalifiseringen. I denne fasen blir selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner vurdert. Denne fasen avsluttes med at vi inviterer tre av dem som i dag har meldt sin interesse til å bli med videre til neste fase, forteller byggeleder Stig Kjetil Methi i Statens vegvesen. Hvilke firmaer som inviteres med til fase to er ventet å være klart i juli måned.

I fase to vil det gjennomføres en konkurransepreget dialog hvor tilbyderne til slutt leverer inn et endelig tilbud. Etter dette vil Statens vegvesen inngå kontrakt med en av tilbyderne om prosjektering og bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Det er ventet at kontrakt inngås tidlig i 2019. Byggearbeidene vil starte etter at kontrakt er inngått.

E16 Eggemoen-Åsbygda er den første av to totalentrepriser med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering som skal lyses ut for utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum. Den andre totalentreprisen på prosjektet, nemlig E16 Åsbygda-Olum, er ventet å bli lyst ut i november måned. – Etter en samlet vurdering av blant annet prosjektets størrelse og fremdrift, mener vi totalentreprise er den mest egnet entrepriseformen for de to kontraktene. Vi har også behov for å gjøre noen avklaringer med aktuelle tilbydere for å fastslå hva som er optimale løsninger innen vegoverbygning, brukonstruksjoner, geotekniske løsninger og trafikkavvikling. På disse områdene ønsker vi å dra veksler på entreprenørenes kompetanse til utvikling av løsninger som kan behandle prosjektets spesielle utfordringer optimalt, og løsninger som gir redusert vedlikehold, forteller prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen.

Prosjektering og bygging

Den som tildeles oppdraget skal prosjektere og bygge:

  • Ca. 1.600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda.
  • Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.
  • Ca. 500 meter veg og gang- og sykkelveg ved ny rundkjøring på Eggemoen.
  • Ca. 600 meter lang bru over Randselva.
  • Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossvegen.
  • System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet vegstrekningen.

Byggearbeidene vil pågå frem til 2021.

Bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten

Formålet med utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. I tillegg vil prosjektet legge til rette for positiv tettsted- og næringsutvikling i Jevnaker og trygge bomiljøet langs eksisterende E16.