Planområde E18 Filipstad:

Hjortnes

Det forventes en befolkningsvekst på nærmere 200 000 personer i Oslo de nærmeste 20 år. For å skaffe boliger til disse uten at transportarbeidet øker vesentlig er det viktig å legge til rette for sentrale fortettingsprosjekter i byområder. Filipstad er et slikt område.

For å frigjøre størst mulig areal til utbygging er det ønskelig å bygge lokk over E18 mellom dagens Hjortneskryss og Operatunnelen.

Ring 1 skal forlenges og ligge oppå lokket fra dagens rundkjøring mot Tjuvholmen til rundkjøringen på Hjortnes.

Styringsgruppa for Oslopakke 3 har prioritert prosjektet i revidert avtale om Oslopakke 3 (mai 2012). Endelig finansiering og byggestart er imidlertid ikke avklart.