Bakgrunn

Våren 2012 la Oslo kommune ut en områdereguleringsplan for Filipstad, på høring. Det ble presentert 2 hovedalternativer, med langt og kort lokk over E18. Statens vegvesen hadde innsigelse til langt lokk, men åpnet opp for å utrede forlengelse av Operatunnel med kort lokk frem til Hjortneskrysset.

Statens vegvesens planforslag er basert på kommunens forslag til områderegulering (alternativ 1) og innebærer forlengelse av Operatunnelen med et kort lokk med ny Ring1 oppå lokket. Forlengelse av tunnelen er sikkerhetsgodkjent av Vegdirektoratet og innsigelsen til dette lokket er trukket.

Kommunens forslag til områderegulering er oversendt Rådhuset for politisk behandling.

Planforslaget for E18 og Ring 1

Ring 1 er en viktig åre for fordeling av trafikk til Oslo sentrum og indre by, samt en viktig kollektivåre. I tillegg går Norges mest trafikkerte hovedsykkelvei gjennom nye bygater på Filipstad. En utfordring i dette prosjektet er at Ring 1 skal fungere både som hovedåre for trafikk til sentrum samtidig som den får lokalvegfunksjon i Filipstadområdet.

E18, forlengelse av Operatunnelen

Operatunnelen foreslås forlenget mot vest ved å senke E18 mellom eksisterende Operatunnel og Hjortneslokket. Det er planlagt tre felt gjennomgående i begge retninger og ny portal for Operatunnelen blir vestre kant på dagens Hjortneslokk. Operatunnelen forlenges dermed med ca. 535 m. I tillegg er det østvendte ramper mellom Operatunnelen og Hjortneskrysset.

E18 vest for Operatunnelen

Vest for ny portal føres de tre vestgående feltene fram til Skarpsno hvor det tredje feltet avsluttes og vegen tilpasses eksisterende veg med to felt pluss kollektivfelt. Eksisterende pårampe fra Hjortneskrysset mot vest utvides til to felt, et kjørefelt og et kollektivfelt. Pårampen avsluttes med akselerasjonsfelt mens kollektivfeltet føres videre mot Bygdøy.

I østgående retning er det retardasjonsfelt for avrampe til Hjortneskrysset. Fra dette feltet blir det også mulig å kjøre rett fram inn i Operatunnelen. Det er kollektivfelt fra pårampen fra Bygdøy som avsluttes like før Hjortneskrysset.

Ring 1

Ved å senke dagens E18 for å bygge kulvert kan Ring 1 forlenges fra Munkedamskrysset til Hjortneskrysset. I planforslaget er det fire kryss på Ring 1; Hjortneskrysset, «Kaffegata», «Banangata» og Munkedamskrysset.

Ring 1/ «Filipstad allé» utformes som en bred bygate. For å få en best mulig prioritering av kollektivtrafikken er det foreslått en løsning med midtstilte kollektivfelt og med holdeplass vest for Munkedamskrysset og ved Framnesallmenningen. Det er lagt opp til en gjennomgående 4,0 m bred sykkelveg som sammen med Havnepromenaden krysser planskilt over adkomsten til fergeterminalen. Videre krysser hovedsykkelvegen Kaffegata, Banangata og Filipstadveien i plan. Det er lysregulering i alle kryssene, men det er ikke mulig å samkjøre disse for å gi «grønn bølge». Det er fortau på begge sider langs Ring 1. Myke trafikanter kan krysse Ring 1 i plan ved fem lysregulerte gangkryssinger. Løsningene gir en del ventetid i kryss både langs og på tvers av Ring 1.

«Filipstad allé» får fire langsgående vegetasjonsrabatter med trerekker og bunnvegetasjon som vil gi gata et sterkt grønt preg.

Fra Hjortneskrysset mot øst er det to kjørefelt fram til «Kaffegata». Ved «Kaffegata» går venstre felt rett frem på Ring 1 og høyre felt til «Kaffegata». Før «Banangata» utvides feltet med venstresvingefelt til «Banangata». Høyre felt går videre på Ring 1. Etter Generaldirektør-allmenningen utvides feltet med et høyresvingefelt til Filipstadveien i Munkedamskrysset.

I vestgående retning fra sentrum er det venstresvingefelt både før Munkedamskrysset og ved «Banangata». Høyresving er mulig både i «Banangata» og «Kaffegata». Vest for «Kaffegata» går venstre felt til Hjortneskrysset for adkomst til havneområdet og E18 østover. Det høyre feltet går utenom Hjortneskrysset og til pårampe mot E18 vestover. Dette avlaster rundkjøringen for en god del trafikk og gjør at trafikk mot E18 unngår veksling med trafikk av fra vestgående E18.

I Hjortneskrysset blir det tilkobling til E18 vestover og østover. Tilkobling til havneområdet, fergeterminalen og båthavnen langs Frognerstranda beholdes omtrent som i dag.

Munkedamskrysset bygges om til lyskryss. Dette gjøres bl.a. fordi det gir et mer bymessig preg for Ring 1 «Filipstad allé», kollektivfeltet føres midtstilt gjennom krysset, det gir kortere og sikrere gangkryssinger og hovedsykkelvegen får en trygg kryssing av Filipstadveien.

Ved senere gjennomføring av trikketrasé er krysset planlagt bygget om til rundkjøring. I planforslaget er det også tilrettelagt for trikk i bro over Ring 1 til Tinkern og videre til Drammensveien. Det er også tilrettelagt for gående og syklende på brua.

Planforslaget har vært til offentlig ettersyn og ligger i Rådhuset der det venter på politisk behandling.