Bakgrunn for prosjektet

Reguleringsplanen for E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet ble vedtatt februar 2015.

Første delstrekning fra Gartnerløkka til Kolsdalen kom inn i Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) med en kostnadsramme på 3000 mill. (2017-kroneverdi). Den er her ført opp med 60% bompenger og 40% statlige midler.

Samferdselsdepartement fastsatte et styringsmål for prosjektet på 3000 mill. i november 2017. Korrigert for prisstigning er styringsmålet og prosjektkostnaden 3129 mill. (2018-kroneverdi), og prosjektet planlegges gjennomført innenfor denne rammen. 

For realisering av prosjektet må det lokale bidraget dekkes inn av bompenger gjennom Stortingets behandling av ny bompengeperiode. Lokalt er det vedtatt å sende søknad om ny bompengepakke fase 2, i Kristiansand bystyret november 2018 og i Fylkestinget desember 2018.

Som grunnlag for Stortingets behandling skal departementet gjennomføre en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen.

Byens trafikknutepunkt

Gartnerløkka er et trafikknutepunkt som består av europavegene E18 og E39, riksveg 9, Vestre Strandgate, kryss til fergeterminalen, Kristiansand jernbanestasjon, godsspor til containerhavn, kollektivtrafikk, syklende og gående.

Dagens transportløsninger i området er ikke tilfredsstillende. Som resultat av at disse er bygget opp mange tiår tilbake i tid, er hverken standard eller kvalitet innenfor dagens krav. Vesterveibrua med kjørefelt og fortau er over 80 år gammel og har for lav frihøyde i forhold til jernbanens krav. Dagens vegsystem har for mange ulykker og avviklingsproblem med kø.  

Det er et mål om nullvekst for bruk av privatbilen. Derfor bør det legges til rette for økt gangtrafikk, økt sykkeltrafikk og stor vekst i kollektivtrafikken. Samtidig skal det legges til rette for vekst i regionen, med vekst i næringstrafikk som krever et godt fungerende vegsystem.

Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen skal løse disse utfordringene med utbygging av et helhetlig vegsystem.

Helhetlig løsning

Vegen bygges som en kapasitetssterk gate/vei i Kristiansand med hastighet 60 km/t, og er tilpasset den trafikken som vil være igjen i byen etter at ringvegen rundt byen er bygd.

I dag er det ca. 45.000 kjøretøy pr dag på E18/E39 gjennom strekningen prosjektet omfatter. Når ny ringveg rundt byen åpnes vil ca. en tredjedel av trafikken bli overført til ringvegen. Gartnerløkka – Kolsdalen vil da fortsatt være en viktig hovedveg for trafikk i Kristiansand, samt trafikk på E39 til og fra Europa. 

 

Det er kostbart å bygge i by, med lite areal og mye aktivitet. Prosjektet Gartnerløkka – Kolsdalen er mer enn bare veg:

  • Ca. 450 mill. kr er kalkulert for tiltak knyttet til ny sykkelekspressveg og kollektivtiltak.
  • Ca. 150 mill. til nytt jernbanespor mot Kolsdalen og 3 stk. nye spor for overgang av gods fra bane til ferge.
  • Ca. 235 mill. kr til omlegginger og oppgradering av infrastruktur som regional strømforsyning til sentrum, fjernvarme, fiberkabler, overvannsrør for å ivareta flom, samt en rekke andre kabler, ledninger og rør.
  • Omlegging, fornying og oppgradering av strømforsyning til tog på Kristiansand jernbanestasjon, samt legge til rette for utvikling av ferjeterminalen og annen byutvikling.
  • Ca. 350 mill. kr til å håndtere eksisterende trafikk i anleggsperioden for alle trafikantgrupper (omkjøring i byggeperioden).
  • Kostnader til erstatning for areal og bygg til alle berørte grunneiere , inkludert BaneNOR og Kristiansand Havn.
  • Ny Havnegate fra nytt kryss på E39 fram til eksisterende fergeterminal/ bussterminal. 
  • Ny veg ned til fergeterminalen fra nytt kryss på E39, slik at fergeterminalen kan snu inn-/utkjøring fra vest og ta i bruk jernbanesporene for gods fra ferge til tog når vegprosjektet er bygget.
  • Gartnerløkka prosjektet legger til rette for at prosjektet buss i by kan realiseres, hvor Vestre Strandgate skal prioriteres for buss.

Positive til alle gode initiativ

Statens vegvesen jobber med forenklinger og forbedringer av hele prosjektet. Det er utført justeringer som gjør at arealinngrepet på fergeterminalen kan reduseres.

Ny E18/E39 bru over jernbanestasjonen er tilpasset både dagens jernbanestasjon og regulert fremtidig jernbanestasjon. Så langt er dette justeringer av prosjektet Gartnerløkka – Kolsdalen som gir besparelser for både vegprosjektet og havna.

Statens vegvesen er positiv til alle gode initiativ som kan redusere omfang og kostnader med prosjektet. Det er alltid rom for forbedringer både med tanke på omfanget i prosjektet og hva som skal bygges, samt hvordan det skal gjennomføres.

Statens vegvesen har allerede gjennomført mange informasjonsmøter under planleggingen av prosjektet, blant andre med nødetater, der vi har diskutert hvordan trafikken bør avvikles gjennom de mange ulike fasene i byggeperioden. I disse samtalene har sikkerhet og fremkommelighet vært prioritert og vi mener at begge deler skal kunne holde et tilfredsstillende nivå.

Prosjektet skal informere Kristiansand Formannskap i et møte 20. november, og ser positivt på deres engasjement for å optimalisere prosjektet med lavere kostnad og/eller større nytte.

Det er også etablert samarbeidsgruppe med mange ulike brukergrupper for å finne gode løsninger på anleggsgjennomføring og trafikkavvikling i byggeperioden. God informasjon og god medvirkning er ett av flere kriterier for å lykkes.   

Statens vegvesen har en klar forståelse av at prosjektet har god nytte for regionen, og at det også vil fungere godt for gjennomgående E18/E39 fram til ringvegen rundt byen er bygget. 

Nytt vegsystem vil være mer trafikksikkert, være mindre sårbart og gi en bedre beredskapssituasjon. Flyt i trafikken gir også en viss miljøgevinst samtidig med forutsigbar fremkommelighet for alle trafikantgrupper. God standard på sykkelekspressvegen vil stimulere til økning av gående og syklister. Godt fungerende kollektivsystem vil øke andelen av kollektiv brukere.

Mer informasjon om prosjektet finnes på Statens vegvesen sin nettside:

www.vegvesen.no/e39gk