Planprogrammet er tilgjengelig i høringsperioden på følgende steder:

  • Nederst på denne siden, se under "Last ned"
  • På servicetorgene i kommunene og på kommunenes nettsider

Planprogrammet viser planområde med aktuelle traséer for ny E6 på strekningen fra Ronglan i Levanger kommune til Mære i Steinkjer kommune.

Formålet med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet og økt kapasitet på strekningen.

Vi skal planlegge:

  • Ny trase for E6
  • Plassering av kryss og lokalveger
  • Løsninger for kollektivtrafikk
  • Sammenhengende gang- og sykkelvegnett

Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet.

Merknadsfrist

Uttalelser til planprogrammet eller innspill til planarbeidet må sendes skriftlig innen fredag 10. juni 2016 til:

Statens vegvesen Region midt, postboks 2525, 6404 Molde eller
e-post firmapost-midt@vegvesen.no

Åpne orienteringsmøter

Vi holder åpne orienteringsmøter i alle fire kommuner i løpet av høringsperioden:

Levanger ungdomsskole, Røstad: 25. april
Verdalsøra skole: 26. april
Røra samfunnshus: 2. mai
Mære samfunnshus: 3. mai

Møtene starter kl. 1900, og vi ønsker alle velkommen.

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte Bernt Arne Helberg i Statens vegvesen på telefon 91 00 70 65 eller e-post bernt.helberg@vegvesen.no