I «Fylkesdelplan for transportsystemet i sørkorridoren» (1999) ble det besluttet at E6 og E18 skal ha felles trasé fra Vinterbro og inn til Oslo slik at Mosseveien på sikt kan avlastes og nedbygges.

Planprogrammet for E6 Manglerudprosjektet ble fastsatt av Oslo kommune 6.9.2016. Det er i etterkant varslet utvidet planområde for å utrede nye alternative traséer for E6 i tunnel mellom Abildsø og Ulven-/Alna-området i Oslo.

I september 2018 ble derfor prosjektnavnet endret til E6 Oslo øst slik at navnet bedre beskriver planområdet for prosjektet.

Hensikt

Prosjektets opprinnelige mål var å redusere støy og luftforurensning langs E6 i områdene Ryen–Manglerud–Teisen. Dagens prosjekt skal i tillegg ivareta Europavegens funksjon med bedre fremkommelighet for næringstransport, tilrettelegge for miljøvennlig persontransport gjennom bedre kapasitet og framkommelighet for kollektiv-, gang- og sykkel-trafikk, og bidra til byutvikling og fortetting ved viktige kollektivknutepunkt.

Dagens utfordringer

 • Trafikkbelastning på opp mot 75-80.000 ÅDT (årsdøgntrafikk).
 • Høy andel tungtransport (10-12%).
 • Nasjonale mål for luftforurensning og støy overskrides i boligområdene langs med dagens trase.
 • Nåværende utforming på E6 tilfredsstiller ikke dagens krav til standard sett i forhold til trafikkmengde og vegens funksjon som nasjonal transsportåre.
 • Det er ikke sammenhengende kollektivfelt inn mot Oslo.
 • Dårlige forhold for gående og syklende langs E6.

Hovedtiltak

 • Oppgradering av dagens E6 
 • Eget tungtrafikkfelt mellom Klemetsrud og Abildsø/Ryen
 • Ny sykkelekspressvei langs med E6 
 • E6 i tunnel fra Abildsø til Alna området med mulig kopling til Bryn.
 • E18 føres videre til Ryen i dagens trase for E6 og via Operatunnelen mot Oslo sentrum 
 • Dagens E6 (Ring 3) mellom Ryen – Ulven og Ulvensplitten bygges ned fra Europaveg til urbant utformet hovedveg. 
 • Ny riksvegadkomst fra Ring 3 og E6 nord til ny kollektivterminal på Bryn

E6 Oslo øst vil gjennom ulike tiltak bidra til redusert støy og bedre luftkvalitet for boligområdene langs E6.

E6 Oslo øst Oversiktkart