I «Fylkesdelplan for transportsystemet i sørkorridoren» (1999) ble det besluttet at E6 og E18 skal ha felles trasé fra Vinterbro og inn til Oslo slik at Mosseveien på sikt kan avlastes og nedbygges.

Planprogrammet for E6 Oslo Øst ble fastsatt av Oslo kommune 6.9.2016. Det er i etterkant varslet utvidet planområde for å utrede nye alternative traséer for E6 i tunnel mellom Abildsø og Ulven-/Alna-området i Oslo. 

Prosjektet har ferdigstilt et planforslag med reguleringsplan og konsekvensutredning (KU). 

Statens vegvesen valgte høsten 2020 å sette prosjektet på vent på grunn av den politiske uenigheten rundt prosjektets omfang. Oslo kommune ønsker ikke prosjektet slik det nå er foreslått.   

Vi vet ikke på dette tidspunktet når arbeidene med prosjektet kan starte opp igjen. Første sentrale signal vil være Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033, som legges frem av departementet våren 2021, og som skal vedtas av Stortinget sommeren 2021. Med andre ord, kan prosjektet tas frem neste høst, men det kan også gå år før en avklaring foreligger.

Les mer om hvorfor prosjektet er satt på vent her. 

Hensikt

Prosjektets opprinnelige mål var å redusere støy og luftforurensning langs E6 i områdene Ryen–Manglerud–Teisen. Dagens prosjekt skal i tillegg ivareta Europavegens funksjon med bedre fremkommelighet for næringstransport, tilrettelegge for miljøvennlig persontransport gjennom bedre kapasitet og framkommelighet for kollektiv-, gang- og sykkel-trafikk, og bidra til byutvikling og fortetting ved viktige kollektivknutepunkt. I tillegg er nå klima også tatt inn som et mål.

Dagens utfordringer

 • Trafikkbelastning på opp mot 70.000-100.000 ÅDT (årsdøgntrafikk).
 • Høy andel tungtransport (10-12%).
 • Nasjonale mål for luftforurensning og støy overskrides i boligområdene langs med dagens trase.
 • Nåværende utforming på E6 tilfredsstiller ikke dagens krav til standard sett i forhold til trafikkmengde og vegens funksjon som nasjonal transportåre.
 • Det er ikke sammenhengende kollektivfelt inn mot Oslo.
 • Dårlige forhold for gående og syklende langs E6.

Hovedtiltak

 • Oppgradering av dagens E6 
 • Eget tungtrafikkfelt mellom Klemetsrud og Abildsø/Ryen
 • Ny sykkelekspressvei langs E6 
 • E6 i tunnel fra Abildsø til Fjellhus-området med kopling til Ring 3 nord/vest for Teisenkrysset.
 • E6 og E18 har felles trasé frem til Abildsø. E18 føres videre til Ryen i dagens trase for E6, og via Operatunnelen mot Oslo sentrum til E18 vestover.
 • Dagens E6 (Ring 3) mellom Ryen og Ulven bygges ned fra Europaveg til urbant utformet riksveg. 
 • Ny kollektivadkomst fra Ring 3 og E6 til fremtidig kollektivterminal på Bryn

E6 Oslo øst vil gjennom ulike tiltak bidra til redusert støy og bedre luftkvalitet for boligområdene langs E6.

E6MP Temakart-Strekningskart-Alt.2D 2019.12.16E6MP Temakart-Strekningskart-Alt.2D 2019.12.16