E6 Oslo øst er delt inn i 4 delstrekninger.

Strekning 1: Klemetsrud–Ryen sør

Oppgradering av E6 med eget tungtrafikkfelt for kollektiv- og tungtrafikk. Ny sykkelekspressveg langs E6. Dagens kryss skal bygges om slik at de er trafikksikre og i henhold til gjeldende vegnorm. Dagens grønne korridor skal ivaretas ved blant annet en bred grønn midtrabatt, beplantede støyvoller, bevisst vegetasjonsbruk, og minst mulig inngrep i sideterreng og vegetasjon.

Strekning 2: Abildsø–Trosterud

Tunnel mellom Abildsø og Fjellhus. Nytt Teisenkryss og nedlegging av Ulvensplitten. E6-trafikken og næringstransport vil gå i tunnel og dermed bli ført utenfor tettbebygde arealer. Ny sydvendt adkomst fra E6, via Alfasetveien, til Alnabruterminalen vil gi en bedre og mer forutsigbar fremkommelighet for næringstransporten. Sykkelekspressveg langs E6 mellom Trosterud og Teisen, som skal være attraktiv og ha høy standard. Lokk over E6 Strømsveien på Fjellhus vil binde sammen Teisenveien og Ulvenveien og bli et kollektivknutepunkt. Lokket bedrer støy og luftforholdene for dem som bor i Strømsveien sør for E6. Prosjektet planlegger kollektivløsninger mellom Trosterud og Teisen med bussholdeplasser, med videre forbindelser til Helsfyr og kollektivknutepunktet på Bryn.

Strekning 3: Ryen sør–Bryn

Ombygging til urbant utformet riksveg i by med redusert trafikkmengde og hastighet, og tiltak for kollektiv, sykkel og gange.

Redusert hastighet kombinert med redusert trafikkbelastning, spesielt reduksjon i tungtrafikk, vil bidra til redusert støy og lokal luftforurensning i boligområdene langs Ring 3 på strekningen Ryen-Teisen.

Strekning 4: Nedbygging av Ulvensplitten

Ombygging til urbant utformet veg med redusert trafikkmengde og hastighet, som er tilpasset fremtidig plan for Hovinbyen.

Videre planlegging og finansiering

Statens vegvesen anbefaler at strekning 1 og 2 planlegges og bygges ut som ett prosjekt, da det vil være mer kostnadseffektivt enn å bygge ut i to etapper. Forslag til reguleringsplan for strekning 1 og 2 og overordnet konsekvensutredning for hele prosjektet er planlagt ferdig 2020. Prosjektet jobber for planvedtak i 2022, som muliggjør byggestart tidligst i 2024.

E6 Oslo Øst ble ikke prioritert i Nasjonal transportplan 2022-2033, prosjektet er derfor satt på vent 

Oversiktskart over strekningene i E6 Oslo Øst
Illustrasjonen viser de ulike strekningene som inngår i E6 Oslo Øst-prosjektet. Foto: Statens vegvesen

E6 Oslo øst