Når Manglerudtunnelen er ferdig bygget og åpnet, vil trafikken på dagens Ring 3 mellom Ryen og Bryn reduseres. Da foreslår Statens vegvesen å endre utformingen av dagens Ring 3 ved å blant annet senke hastigheten, og legge bedre til rette for kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Denne strekningen er planlagt som en hovedvei i by, med egen kollektivløsning og atkomst til fremtidige Bryn kollektivterminal. Det er ønskelig med ett felt for bil og ett felt for kollektivtrafikk. Det er også planlagt gang og sykkel-løsninger på begge sider av Ring 3.

Kollektivtrasé

Statens vegvesen planlegger en kollektivtrasé fra Ryenkrysset med tilknytning til Bryn kollektivterminal. Når Manglerudtunnelen er ferdig, og trafikken gjennom Ryenkrysset er redusert, skal krysset bygges om slik at E18 gjennom Operatunnelen del Svartdal blir den gjennomgående trafikkstrømmen.

Viktig omkjøringsvei

Ring 3 er en viktig fordeleråre for lokaltrafikken mellom Ryen og Lysaker, og vil fungere som omkjøringsvei for E6 Manglerudtunnelen, i tillegg til E18 Operatunnelen og Vålerengatunnelen.

Legger ned Ulvensplitten

Med de planlagte løsningene blir det mulig å fjerne Ulvensplitten. Dermed blir store arealer frigjort og tilgjengelig til utviklingen av Hovinbyen, som er et stort ønske fra Oslo kommune. Det vil samtidig frigi mer areal til bedre kollektiv, gang- og sykkelløsninger. 

Eksisterende kobling med Ring 3 opprettholdes. 

E6 Oslo Øst ble ikke prioritert i Nasjonal transportplan 2022-2033, prosjektet er derfor satt på vent 

Kart med fokus på strekning 3 og 4
Illustrasjonen viser strekning 3 og strekning 4.

Delstrekninger