Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Dagstrekning på ca. 7,5. km. Felles trase for E6 og E18. 2+tungtrafikk/ kollektivfelt fra sør og 3+ kollektivfelt fra nord (ekstra felt fra nord for tømming av tunnel og stigning opp fra Skullerud) 3+ 4 felt.

Strekningen Klemetsrud-Abildsø skal bli felles trasé for E6 og E18 i Oslo. Vegen skal oppgraderes med kollektivfelt i begge retninger og nytt sørgående kjørefelt fra tunnelmunningen ved Abildsø til Mortensrud/Klemetsrud.

Ved utforming av vegen blir det lagt vekt på å opprettholde det grønne preget som sørkorridoren i Oslo har i dag, fra bygrensa og frem til Sandstuveien.

Dagens løsning

E6 er en viktig nasjonal og europeisk transportåre og skal ha høy standard i tråd med kravene til europaveg. Dagens vegstandard tilfredsstiller ikke gjeldende krav. Blant annet har av- og påkjøringsramper ikke tilfredsstillende sikt og lengde. Dagens løsning har heller ikke sammenhengende kollektivfelt eller gang- og sykkelveg langs E6.

Utreder ulike løsninger

Statens vegvesen utreder gjennomgående kollektivfelt igjennom kryss, slik at fremkommeligheten for buss skal bli best mulig. Det blir lagt opp til god standard og kvalitet på holdeplassene. Muligheten for at tungtrafikk (over3,5 eller 7,5 tonn) kan benytte det inngående kollektivfeltet som tungtrafikkfelt utredes.

Det sees på ulike løsninger for kryssene ved Klemetsrud, Mortensrud, Skullerud, Abildsø og Sandstuveien for å bedre trafikksikkerheten. Blant annet vurderes det å fjerne sydgående ramper på Mortensrud og erstatte disse med en ny lokalveg mellom Mortensrud og Klemetsrud, på vestsiden av dagens E6.

Abildsø- og Skullerudkrysset erstattes av ett nytt kryss. Det blir bygget egen lokalveg mellom Nordstrandveien og Lambertseterveien.

Abildsø–Ryen

Nord for Abildsøkrysset (Lambertseterveien) vil E6 og E18 splittes før ny tunnelportal for nye E6 Manglerudtunnelen.

Mellom Abildsø og Ryen vil vegen skiltes som E18 mot Oslo sentrum. Det skal bygges kollektivfelt i begge retninger.

Støytiltak

Støysituasjonen for ny veg skal beregnes, og tiltak gjennomføres i henhold til retningslinjene. (T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.)

Aktuelle tiltak for å redusere støy kan være:

  • støyskjermer
  • støyvoller
  • støyskjerming av uteplasser eller lignende
  • fasadetiltak som nye ventiler/vinduer (der det blir behov for å redusere innendørs støynivå)

Sykkelekspressvei

Illustrasjon sykkelekspressveg øst for Abildsømyra.
Illustrasjon sykkelekspressveg øst for Abildsømyra. Foto: Aas-Jacobsen og Grindaker

Statens vegvesen ønsker å etablere en sykkelekspressvei langs E6 fra Klemetsrud til Ryen sør. Denne er tenkt etablert i egen trase slik at den kan bygges først, uavhengig av prosjektet. Dette er viktig for å kunne tilby reisende et alternativ i byggeperioden, og for å komme tidlig i gang med deloppnåelse av prosjektets mål.

Sykkelekspressveien skal være en 4 meter bred sykkelvei med midtlinje og 2,5 meter fortau. Denne skal i størst mulig grad krysse andre veger planskilt.

En sykkelekspressvei vil kreve at eksisterende høyspent anlegg, kommunale vann- og avløpsledninger og annet i grunnen må legges om. For strekningen Klemetsrud til Skullerud kan det bygges en permanent løsning, mens det for strekningen fra Skullerud til Abildsø må lages midlertidige løsninger i forbindelse med anleggsarbeidet for ny E6.

E6 Oslo Øst ble ikke prioritert i Nasjonal transportplan 2022-2033, prosjektet er derfor satt på vent 

Kart med fokus på strekning 1 E6 Oslo Øst
Illustrasjonen viser de ulike strekningene som inngår i E6 Oslo Øst-prosjektet.