Status for prosjektet

Statens vegvesen valgte høsten 2020 å sette prosjektet på vent på grunn av den politiske uenigheten det da var med Oslo kommune om prosjektets omfang. Dagens byråd, som tiltrådte høsten 2023, har uttalt seg positivt til prosjektet.

Regjeringen har gitt tydelige signaler om reduksjon i de økonomiske rammene til vegbygging framover, og vil derfor blant annet utsette revisjonen av Nasjonal transportplan (NTP) med ett år. I mars 2023 leverte Statens vegvesen sitt forslag til porteføljeprioritering som innspill til NTP. E6 Oslo øst var ikke blant de foreslåtte prosjektene på denne listen. Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2025-2036 legges fram våren 2024, og behandles i Stortinget sommeren 2024.

Regjeringens nettsider om NTP

Sterk trafikkvekst de siste 15 årene har medført økt belastning på lokalmiljøet og redusert framkommelighet for både kollektiv- og næringstransport.

Prosjektet er en forutsetning for at andre sentrale årer i Osloområdet (rv. 4, rv. 163, Ring 3, samt E18 Mosseveien) kan nedbygges. Prosjektet skal vesentlig bedre tungtransportens forutsigbarhet inn mot Alnabruterminalen sydfra, bedre bomiljøet for innbyggerne langs eksisterende trase, bygge et sammenhengende, sikkert og attraktivt gang- sykkelvegnett langs E6, samt sikre kollektivtrafikken både bedre fremkommelighet og økt kapasitet på strekningen. Ny E6 Oslo Øst vil gi et løft både for brukere av og naboer til E6.

I «Fylkesdelplan for transportsystemet i sørkorridoren» (1999) ble det besluttet at E6 og E18 skal ha felles trasé fra Vinterbro og inn til Oslo slik at Mosseveien på sikt kan avlastes og nedbygges.

Planprogrammet for E6 Oslo Øst ble fastsatt av Oslo kommune 6.9.2016.

Prosjektet har ferdigstilt et planforslag med reguleringsplan og konsekvensutredning (KU). 

Hensikt

Prosjektets opprinnelige mål var å redusere støy og luftforurensning langs E6 i områdene Ryen–Manglerud–Teisen. Prosjektet skulle i tillegg ivareta Europavegens funksjon med bedre fremkommelighet for næringstransport, tilrettelegge for miljøvennlig persontransport gjennom bedre kapasitet og framkommelighet for kollektiv-, gang- og sykkel-trafikk, og bidra til byutvikling og fortetting ved viktige kollektivknutepunkt. Reduksjon av klimagassutslipp er også et viktig mål.

Utfordringer med dagens strekning

 • Trafikkbelastning på opp mot 70.000-100.000 ÅDT (årsdøgntrafikk).
 • Høy andel tungtransport (10-12%).
 • Nasjonale mål for luftforurensning og støy overskrides i boligområdene langs dagens trase.
 • Nåværende utforming på E6 tilfredsstiller ikke dagens krav til standard sett i forhold til trafikkmengde og vegens funksjon som nasjonal transportåre.
 • Det er ikke sammenhengende kollektivfelt inn mot Oslo.
 • Dårlige forhold for gående og syklende langs E6.

Foreslåtte tiltak 

 • E6 i tunnel fra Abildsø til Fjellhus-området med kopling til Ring 3 nord/vest for Teisenkrysset.
 • Eget tungtrafikkfelt mellom Klemetsrud og Abildsø/Ryen.
 • Oppgradering av dagens E6. 
 • E6 og E18 har felles trasé frem til Abildsø. E18 føres videre til Ryen i dagens trasé for E6, og via Operatunnelen mot Oslo sentrum til E18 vestover.
 • Dagens E6 (Ring 3) mellom Ryen og Ulven bygges ned fra Europaveg til urbant utformet riksveg. 
 • Ny kollektivadkomst fra Ring 3 og E6 til fremtidig kollektivterminal på Bryn.
 • Ny adkomstvei til Alnabruterminalen (fra sør).
 • Ny sykkelekspressvei langs E6.

E6 Oslo øst vil gjennom ulike tiltak bidra til redusert støy og bedre luftkvalitet for boligområdene langs E6.

Strekningskart. Illustrasjon.
Kartet viser strekningene inkludert i prosjektet E6 Oslo øst. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
ca. 15 km
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Prosjektet var prioritert i Oslopakke 3 (O3) og Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029). Prosjektet er ikke prioritert i nåværende Nasjonal transportplan (2022-2033).

Oslo øst © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo

Kontakter

Prosjektets epostadresse:

E-post:

Trude Holter

Prosjektleder
Telefon:
957 46 994
E-post:

Jan Terje Løitegård

Planleggingsleder
Telefon:
958 94 852
E-post:

Øystein Vevstad

Eiendomserverv
Telefon:
95939110
E-post:

Sist oppdatert: