Sterk trafikkvekst de siste 15 årene har medført økt belastning på lokalmiljøet og redusert framkommelighet for både kollektiv- og næringstransport.

Prosjektet er en forutsetning for at andre sentrale årer i Osloområdet (rv. 4, rv. 163, Ring 3, samt E18 Mosseveien) kan nedbygges. Prosjektet skal vesentlig bedre tungtransportens forutsigbarhet inn mot Alnabruterminalen sydfra, bedre bomiljøet for innbyggerne langs eksisterende trase, bygge et sammenhengende, sikkert og attraktivt gang- sykkelvegnett langs E6, samt sikre kollektivtrafikken både bedre fremkommelighet og økt kapasitet på strekningen. Ny E6 Oslo Øst vil gi et løft både for brukere av og naboer til E6.

Prosjektet er satt på vent. 

I «Fylkesdelplan for transportsystemet i sørkorridoren» (1999) ble det besluttet at E6 og E18 skal ha felles trasé fra Vinterbro og inn til Oslo slik at Mosseveien på sikt kan avlastes og nedbygges.

Planprogrammet for E6 Oslo Øst ble fastsatt av Oslo kommune 6.9.2016.

Prosjektet har ferdigstilt et planforslag med reguleringsplan og konsekvensutredning (KU). 

Statens vegvesen valgte høsten 2020 å sette prosjektet på vent på grunn av den politiske uenigheten rundt prosjektets omfang. Oslo kommune ønsker ikke prosjektet slik det nå er foreslått.   

Vi vet ikke på dette tidspunktet når arbeidene med prosjektet kan starte opp igjen. Prosjektet ble ikke med i Nasjonal transportplan 2022-2033 i Stortinget sin behandling av det sommeren 2021. Prosjektet settes derfor på vent. 

Les mer om hvorfor prosjektet er satt på vent her. 

Hensikt

Prosjektets opprinnelige mål var å redusere støy og luftforurensning langs E6 i områdene Ryen–Manglerud–Teisen. Prosjektet skulle i tillegg ivareta Europavegens funksjon med bedre fremkommelighet for næringstransport, tilrettelegge for miljøvennlig persontransport gjennom bedre kapasitet og framkommelighet for kollektiv-, gang- og sykkel-trafikk, og bidra til byutvikling og fortetting ved viktige kollektivknutepunkt. Reduksjon av klimagassutslipp er også et viktig mål.

Utfordringer med dagens strekning

 • Trafikkbelastning på opp mot 70.000-100.000 ÅDT (årsdøgntrafikk).
 • Høy andel tungtransport (10-12%).
 • Nasjonale mål for luftforurensning og støy overskrides i boligområdene langs dagens trase.
 • Nåværende utforming på E6 tilfredsstiller ikke dagens krav til standard sett i forhold til trafikkmengde og vegens funksjon som nasjonal transportåre.
 • Det er ikke sammenhengende kollektivfelt inn mot Oslo.
 • Dårlige forhold for gående og syklende langs E6.

Foreslåtte tiltak 

 • E6 i tunnel fra Abildsø til Fjellhus-området med kopling til Ring 3 nord/vest for Teisenkrysset.
 • Eget tungtrafikkfelt mellom Klemetsrud og Abildsø/Ryen.
 • Oppgradering av dagens E6. 
 • E6 og E18 har felles trasé frem til Abildsø. E18 føres videre til Ryen i dagens trasé for E6, og via Operatunnelen mot Oslo sentrum til E18 vestover.
 • Dagens E6 (Ring 3) mellom Ryen og Ulven bygges ned fra Europaveg til urbant utformet riksveg. 
 • Ny kollektivadkomst fra Ring 3 og E6 til fremtidig kollektivterminal på Bryn.
 • Ny adkomstvei til Alnabruterminalen (fra sør).
 • Ny sykkelekspressvei langs E6.

E6 Oslo øst vil gjennom ulike tiltak bidra til redusert støy og bedre luftkvalitet for boligområdene langs E6.

Strekningskart. Illustrasjon.
Kartet viser strekningene inkludert i prosjektet E6 Oslo øst. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
ca. 15 km
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Prosjektet var prioritert i Oslopakke 3 (O3) og Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029). Prosjektet er ikke prioritert i kommende Nasjonal transportplan (2022-2033).

Oslo øst © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo

Kontakter

Prosjektets epostadresse:

E-post:

Elin Hermanstad Havik

Prosjektleder
Telefon:
481 18 540
E-post:

Jan Terje Løitegård

Planleggingsleder
Telefon:
958 94 852
E-post:

Øystein Vevstad

Eiendomserverv
Telefon:
95939110
E-post:

Linda Grønstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
93684351
E-post:

Sist oppdatert: