Utbedring av E8 mellom Riksgrensa og Skibotn med lengde ca. 38 km består av flere planområder.

Utbyggingsrekkefølgen vil bli fastlagt gjennom tildelinger for de ulike delstrekningene. Området Halsebakkan og Skibotn kryss E6/E8 ble ferdigstilt i 2015.

Bakgrunnen for utbedring av E8 i Skibotndalen er at strekningen ikke har tilfredsstillende vegstandard. Dagens veg er smal og på store deler er det dårlig geometri og ugunstig stigningsforhold. Dette gjør at fremkommeligheten for tunge kjøretøy er redusert særlig på vinteren. Vegbredden varierer mellom 6,7 m og 7,5 m. Oppgradering til 8,5 m vegbredde og utretting av uheldige kurver inngår i prosjektet.

Prosjekt Riksgrensa–Skibotn var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023, men er ikke tatt med i nytt forslag til NTP for perioden 2018-2029 som skal vedtas av Stortinget våren 2017.

Trafikkgrunnlaget for E8 Skibotndalen er 700 ÅDT (årsdøgntrafikk).

Vedtatte planer

Utenom to ferdigstilte veganlegg foreligger det godkjente reguleringsplaner på de øvrige, samt en plan som er sendt til godkjenning.

Plandokumentene finner du under menypunktet Reguleringsplaner

Strekningen er delt inn i følgende planområder:
E6 Ny Olderelva bru1,15 kmgodkjent reguleringsplan
Kryss E6-E8 Skibotn veganlegg ferdigstilt
E8 Skibotn kryss–Brennfjell,
Del 1
4,75 kmgodkjent reguleringsplan
E8 Brennfjell-Halsebakkan,
Del 2
6,5 kmreguleringsplan sendt til godkjenning
E8 Halsebakkanca. 6,9 kmveganlegg ferdigstilt
Riksgrensa–Rovvejohkaca. 20 kmgodkjent reguleringsplan